Uprowadzenie dziecka za granicę – Konwencja Haska

Sytuacja, w której dochodzi do uprowadzenia dziecka za granicę jest niezwykle ciężka dla rodzica, który został pozbawiony pieczy nad dzieckiem. Jest to również sytuacja skomplikowana prawnie.

W przypadku bezprawnego wywiezienia dziecka za granicę przez jednego z rodziców wbrew woli drugiego uprawnionego rodzica zastosowanie znajdzie Konwencja Haska, która reguluje procedurę nakazywania powrotu małoletniego do kraju. Konwencja ma zastosowanie jedynie do uprowadzeń i zatrzymań międzynarodowych.

Zasadą wynikającą z Konwencji jest nakazywanie powrotu dziecka do pierwotnego kraju, a dopiero powzięcie przez Sąd poważnej obawy, że małoletniemu z tytułu powrotu mogłaby grozić szkoda psychiczna lub fizyczna albo wiązałoby się to z postawieniem go w sytuacji nie do zniesienia, może spowodować odmowę nakazania dziecku powrotu do kraju.

Porwanie rodzicielskie

Zgodnie z Konwencją dobro dziecka oznacza między innymi prawo do niezakłóconego zamieszkiwania w państwie stałego pobytu pod pieczą pełnoprawnych opiekunów, których tylko wspólna decyzja (lub orzeczenie sądowe) może wiązać się ze zmianą miejsca pobytu dziecka. Jakakolwiek osoba, instytucja lub inna organizacja utrzymująca, że małoletni został uprowadzony lub zatrzymany z naruszeniem prawa do opieki, może zwrócić się bądź do organu centralnego miejsca stałego pobytu dziecka, bądź organu centralnego każdego innego państwa, będącego stroną Konwencji, o pomoc w zapewnieniu powrotu dziecka. Polskim organem centralnym wykonującym zadania przewidziane w Konwencji jest Minister Sprawiedliwości.

Zgodnie z założeniami Konwencji, reakcja Sądu na uprowadzenie dziecka musi być niezwłoczna, jednak praktyka sądowa nie jest dostosowana do brzmienia Konwencji
i w praktyce postępowania o nakazanie powrotu dziecka trwają zdecydowanie dłużej. Istotna jest sprawna reprezentacja strony żądającej nakazania powrotu małoletniego, aby nie doprowadzić do dodatkowego przedłużenia procedury.

Pomagamy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji braku porozumienia z drugim rodzicem w przedmiocie pobytu dziecka, przygotowujemy niezbędną dokumentację, która ma na celu ustalenie miejsca pobytu małoletniego i prawne uregulowanie sytuacji.

Kontakt

Potrzebujesz doradztwa

lub stałego wsparcia

prawnego?

Umów się na konsultacje +48 883 937 942