Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Sąd skazując sprawcę przestępstwa vide z art. 178 a § 1 kodeksu karnego, a więc za przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, prócz wymierzenia za w/w przestępstwo kary sensu stricto orzeka co do zasady środek karny właśnie w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres wynoszący minimum 3 lata, przy czym w innych rodzajach spraw niż powyższa – Sąd ma możliwość wymierzenia tegoż środka karnego w widełkach od roku do lat 15, bądź dożywotnio.

Warto, abyś wiedział, że powyższy okres może ulec skróceniu (nawet dożywotni – o czym warto pamiętać), w dwojaki sposób.

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Pierwszy sposób, który mam na myśli, to skrócenie okresu, na jaki został orzeczony przedmiotowy środek karny. Jak stanowi bowiem art. 84 § 1 kodeksu karnego: „Sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono środki karne wymienione w art. 39 pkt 1-3, uznać je za wykonane, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego, a środek karny był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok”. Natomiast § 2 powyżej cytowanego przepisu mówi o tym, że: „Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli środki karne wymienione w art. 39 pkt 2, 2a i 3 orzeczono na podstawie art. 41 § 1a albo art. 42 § 2”, przy czym § 2a brzmi: „Jeżeli środek karny orzeczony został dożywotnio, sąd może uznać go za wykonany, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego i nie zachodzi obawa ponownego popełnienia przestępstwa podobnego do tego, za które orzeczono środek karny, a środek karny był
w stosunku do skazanego wykonywany przynajmniej przez 15 lat”.

Przekładając powyższe na grunt prowadzonej przez Kancelarię praktyki – skazany względem którego został orzeczony środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, przy czym nie mówimy tu
o osobie skazanej np. z art. 178a § 1 kodeksu karnego (bo co do takiej osoby ma zastosowanie rozwiązanie, o którym powiem poniżej), ma prawo ubiegania się po upływie co najmniej połowy okresu, na który tenże zakaz został orzeczony (nie wcześniej niż po upływie jednego roku) o skrócenie mu rzeczonego zakazu wykazując między innymi przed Sądem, że przestrzegał porządku prawnego oraz że prowadzenie przez niego pojazdu w przyszłości nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Jeśli natomiast chodzi o osobę z dożywotnim zakazem prowadzenia pojazdów – to ona również może się starać o skrócenie tegoż okresu (co w konsekwencji zmierzać będzie do tego, że zasiądzie za kierownicą samochodu), ale nie wcześniej niż po upływie 15 lat wykonywania środka karnego i musi udowodnić przed Sądem, że przestrzegała porządku prawnego i nie istnieją obawy ponownego popełnienia przez nią przestępstwa podobnego do tego, za które Sąd orzekł ów zakaz prowadzenia pojazdów.

Blokada alkoholowa

Drugim sposobem na wcześniejsze uzyskanie możliwości prowadzenia pojazdów vide samochodu osobowego, jest tzw. blokada alkoholowa, które to notabene rozwiązanie będzie miało właśnie zastosowanie na przykład względem osoby skazanej za przestępstwo z art. 178a § 1 kodeksu karnego, co nie wyklucza oczywiście zastosowania tego rozwiązania do skazanego z innego artykułu. Tak więc, względem niektórych osób, jest możliwość bądź to ubiegania się o skrócenie okresu trwania zakazu prowadzenia pojazdów, bądź też zmiany wykonywania tegoż środka karnego poprzez zakaz prowadzenia li i wyłącznie pojazdów nie wyposażonych w tzw. blokadę alkoholową.

Zgodnie bowiem z treścią art. 182a kodeksu karnego wykonawczego: „Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 2 pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 1517), jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Przepis art. 182 § 1 stosuje się odpowiednio”.

Należy jednak pamiętać o tym, że z przedmiotowym wnioskiem do właściwego Sądu o wyrażenie zgody na powyższe wystąpić można dopiero po upływie połowy okresu na jaki został orzeczony zakaz, a w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów, dopiero po upływie 10 lat. Sąd natomiast będzie badał, czy skazany nie zagraża już bezpieczeństwu na drodze.

W ramach praktyki Kancelarii prowadzimy sprawy zmierzające do skrócenia okresu, na który orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów.

Kontakt

Potrzebujesz doradztwa

lub stałego wsparcia

prawnego?

Umów się na konsultacje +48 883 937 942