System dozoru elektronicznego SDE

Kancelaria zachęca Klientów, którzy mają do odbycia krótką karę pozbawienia wolności, do odbycia tej kary w systemie dozoru elektronicznego. Jest to rozwiązanie wygodne dla osób skazanych, które ogranicza codzienne funkcjonowanie, jednak w stopniu znacznie niższym niż osadzenie w zakładzie karnym. Poniżej przedstawiamy w formie pytań i odpowiedzi najważniejsze informacje o możliwości odbycia kary w systemie dozoru elektronicznego:

Co to jest system dozoru elektronicznego SDE?

Jest to system, który umożliwia wykonanie krótkiej kary pozbawienia wolności. Skazany przebywa poza zakładem karnym, a jego zachowanie jest kontrolowane przy użyciu aparatury monitorującej.

Jaka kara może być wykonana w trybie SDE?

Wyłącznie krótka kara, to jest nie przekraczająca okresu roku. Może to być kara samodzielna albo połączona z kilku wyroków, ważne, aby łączny czas nie przekroczył roku.

Jakie ograniczenia wiążą się z odbywaniem kary w ten sposób?

Sąd penitencjarny godząc się na odbycie kary w tym systemie wskazuje miejsce, w którym ma przebywać skazany, wskazuje również czas. Skazany musi nosić specjalny nadajnik oraz udzielać wyjaśnień sędziemu penitencjarnemu i kuratorowi sądowemu co do przebiegu odbywania kary i wykonywania nałożonych na niego obowiązków.

Kto wydaje zezwolenie na odbycie kary w systemie SDE?

Zezwolenie jest wydawane przez Sąd penitencjarny właściwy według miejsca, gdzie skazany przebywa. Sąd ten określa przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany ma prawo oddalić się z miejsca stałego pobytu lub innego wskazanego miejsca, na okres nieprzekraczający 12 godzin dziennie, w szczególności w celu świadczenia pracy, wykonywania praktyk religijnych, kształcenia, sprawowania opieki nad inną osobą lub dokonania niezbędnych zakupów.

Co się dzieje, jeśli skazany nie przestrzega zasad wykonania kary w systemie?

Jeśli skazany nie stosuje się do ustalonych przez sąd penitencjarny zasad odbycia kary w systemie SDE z własnej winy, wówczas Sąd uchyli zezwolenie na odbycie kary w tym systemie i wówczas skazany zostanie osadzony w zakładzie karnym.

Kiedy Sąd penitencjarny zezwoli na odbycie kary w systemie SDE?

  • kryterium o najważniejszym znaczeniu jest okres kary, kara pozbawienia wolności orzeczona wobec skazanego nie może przekraczać 1 roku (może to być kara łączna, ale jej czas nie może przekraczać roku lub kara zastępcza),
  • skazany musi posiadać określone miejsce stałego pobytu oraz zgodę osób pełnoletnich wspólnie z nim zamieszkujących,
  • jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary oraz jeżeli względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym,
  • równie ważne są aspekty techniczne, ponieważ udzieleniu zezwolenia nie mogą stać na przeszkodzie warunki mieszkaniowe skazanego umożliwiające funkcjonowanie systemu, a także możliwości techniczno-organizacyjne jednostki wykonującej dozór.

Aby móc odbywać karę w systemie SDE należy sporządzić wniosek i odpowiednio go uzasadnić. Pomagamy osobom, które chcą wnioskować o odbycie kary w tym systemie w sporządzeniu wniosku i odpowiednim uzasadnieniu.

Kontakt

Potrzebujesz doradztwa

lub stałego wsparcia

prawnego?

Umów się na konsultacje +48 883 937 942