Wysokość opłat sądowych w sprawach rodzinnych

W większości spraw rodzinnych, aby rozpocząć postępowanie sądowe konieczne jest uiszczenie na rachunek Sądu odpowiedniej opłaty. To opłata sądowa.
Warto pamiętać, że sprawy alimentacyjne dla osób uprawnionych do alimentacji są zwolnione z obowiązku uiszczania opłat -strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie o obniżenie alimentów nie mają obowiązku uiszczania kosztów sadowych.

Opłata sądowa w sprawach o rozwód i separację

Opłatę stałą w kwocie 600 złotych pobiera się od pozwu o:
1) rozwód;
2) separację (chyba, że separacja ma nastąpić na zgodny wniosek stron – wówczas opłata wynosi 100 zł).

Opłata sądowa w sprawach o podział majątku

Opłatę stałą w kwocie 1000 zł pobiera się od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej.
Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 zł.

Pozostałe sprawy rodzinne

Natomiast wysokość opłat w pozostałych rodzajach spraw rodzinnych jest różna, obecnie (od 2019 roku) są to następujące kwoty:
• o uchylenie obowiązku alimentacyjnego – 5% wartości przedmiotu sporu (wartość przedmiotu sporu stanowi suma alimentów za cały rok, a jeżeli dochodzone są alimenty za krótszy okres – za cały ten okres) nie mniej niż 30,00 zł,
• o stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego – 5% wartości przedmiotu sporu (wartość przedmiotu sporu stanowi suma alimentów za cały rok, a jeżeli dochodzone są alimenty za krótszy okres – za cały ten okres) nie mniej niż 30,00 zł,
• o obniżenie alimentów – 5% wartości przedmiotu sporu (wartość przedmiotu sporu stanowi suma różnicy między ustalonymi alimentami, a kwotą do jakiej alimenty według żądania pozwu mają być obniżone za cały rok, a jeżeli żądanie dotyczy obniżenia alimentów za krótszy okres – za cały ten okres) nie mniej niż 30,00 zł,
• o ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej, zawieszenie władzy rodzicielskiej, powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej, przywrócenie wykonywania władzy rodzicielskiej – 100,00 zł,
• od wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem – 100,00 zł,
• o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka – 100,00 zł,
• o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka – 100,00 zł,
• o ustanowienie rozdzielności majątkowej – 200,00 zł,
• o nakazanie wypłaty wynagrodzenia do rąk drugiego współmałżonka – 100,00 zł,
• o pozbawienie samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym – 100,00 zł,
• o rozwiązanie przysposobienia – 200,00 zł,
• o zaprzeczenie ojcostwa – 200,00 zł,
• o zaprzeczenie macierzyństwa – 200,00 zł,
• o ustalenie bezskuteczności uznania dziecka – 200,00 zł,
• o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego – 100,00 zł,
• o zmianę wyroku sądu rozwodowego i o separację w przedmiocie władzy rodzicielskiej – 100,00 zł,
• o zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński – 100,00 zł,
• o zwolnienie od przedłożenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego – 100,00 zł,
• o ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej – 100,00 zł,
• w postępowaniu w sprawach nieletnich (z wyjątkiem sytuacji, gdy z wnioskiem występuje nieletni, który nie ma obowiązku uiszczania opłat) – 100,00 zł,
• w postępowaniu w sprawach o leczenie odwykowe – 100,00 zł,
• w pozostałych sprawach rozstrzyganych w postępowaniu nieprocesowym – 100,00 zł.

Opłata od środków zaskarżenia (apelacji, zażalenia)

• apelacja – całość przewidzianej opłaty, z tym, że w sprawach o prawa majątkowe (np. alimenty) opłata wynosi 5% wartości przedmiotu zaskarżenia nie mniej niż 30,00 zł,
• apelacji, zażalenia w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu – 100,00 zł.
Przepisy ustawy przewidujące pobranie opłaty od pozwu lub wniosku wszczynającego postępowanie w sprawie stosuje się również do opłaty od apelacji, skargi kasacyjnej, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, interwencji głównej, skargi o wznowienie postępowania, skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
Nie pobiera się opłaty od apelacji nieletniego w postępowaniu w sprawach nieletnich.

Nie pobiera się opłat od:

• wniosku o przysposobienie,
• wniosku, zażalenia i apelacji nieletniego w postępowaniu w sprawach nieletnich,
• wniosku o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką,
• wniosku o przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka,
• wniosku o nadanie dziecku nazwiska,
• wniosku będącego podstawą wszczęcia przez sąd postępowania z urzędu,
• pism składanych sądowi opiekuńczemu w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy lub nałożonego przez sąd,
• zażalenia na postanowienie sądu, którego przedmiotem jest odmowa zwolnienia od kosztów sądowych lub cofnięcie takiego zwolnienia,
• zażalenia na postanowienie sądu, którego przedmiotem jest odmowa ustanowienia adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie.

Wniosek o zabezpieczenie roszczenia

Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o:
1) udzielenie, zmianę lub uchylenie zabezpieczenia roszczenia;
2) wydanie, zmianę, uchylenie, stwierdzenie wygaśnięcia, zmianę wykonania, ograniczenie wykonania lub zakończenie wykonania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym.

Od wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego złożonego przed wniesieniem pisma wszczynającego postępowanie pobiera się czwartą część opłaty należnej od pozwu o to roszczenie.

Nie pobiera się opłaty od wniosku o zabezpieczenie, jeśli wniosek o udzielenie zabezpieczenia został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie.

Pozostałe opłaty

Od wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku albo postanowienia pobiera się opłatę w kwocie 100 zł, jednak w przypadku wniesienia środka zaskarżenia, tj. apelacji lub zażalenia, opłata ta pomniejsza należną opłatę od apelacji lub zażalenia.
Opłata od wniosku o wydanie na podstawie akt: poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu, odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności, odpisu orzeczenie ze stwierdzeniem wykonalności 20 złotych pobiera się opłatę za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu.
Opłata od wniosku o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia wynosi 20 złotych za każdy wydany informatyczny nośnik danych.
Oplata od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy, wynosi 20 złotych za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii.

Kontakt

Potrzebujesz doradztwa

lub stałego wsparcia

prawnego?

Umów się na konsultacje +48 883 937 942