Rozwód

Obecnie instytucję rozwodu regulują przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Rozwód to nic innego, jak rozwiązanie małżeństwa przez Sąd.

W jakich okolicznościach Sąd orzeknie rozwód?

Według polskiego prawa ma to miejsce wówczas, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Sąd bada trzy płaszczyzny tego rozkładu, chodzi o rozpad więzi:

  • emocjonalnej,
  • fizycznej,
  • gospodarczej.

Decydujące jest istnienie rozkładu pożycia w dacie zamknięcia rozprawy, a nie w dacie wnoszenia pozwu do Sądu, jednak, aby uznać rozkład pożycia za trwały, rozkład powinien trwać około 6 miesięcy.

Rozkład więzi emocjonalnej oznacza brak uczucia między stronami albo istnienie samych negatywnych emocji, np. żalu czy rozczarowania.

Rozkład więzi fizycznej oznacza brak kontaktów fizycznych. W sytuacji, gdy pożycie zostało wymuszone przez jedną stronę, Sąd powinien orzec o rozwodzie, jednak istotne jest poinformowanie o tym fakcie organów, a co najmniej pełnomocnika.

Więź gospodarcza to wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego, natomiast strony mogą zamieszkiwać razem, wyprowadzenie się jednego z małżonków nie jest konieczne do orzeczenia rozwodu. Realia są takie, że w niektórych sytuacjach strony zamieszkują ze sobą nawet po orzeczeniu rozwodu.

Sąd Najwyższy wypowiadał się na temat sytuacji rozkładu więzi gospodarczej między stronami między innymi w uchwale z dnia 28 maja 1955 r., o sygnaturze I CO 5/55:

Gdy jednak przy zupełnym braku więzi duchowej i fizycznej pozostały pewne elementy więzi gospodarczej, rozkład pożycia może być mimo to uznany za zupełny, jeśli utrzymanie elementów więzi gospodarczej (np. wspólnego mieszkania) wywołane zostało szczególnymi okolicznościami. Natomiast nawet sporadyczne tylko stosunki fizyczne między małżonkami z reguły będą wskazywać, że rozkład pożycia nie jest jeszcze zupełny.

Nie istnieje katalog przyczyn powodujących zupełny i trwały rozkład więzi między małżonkami. Przykładowo, na podstawie analizy orzecznictwa Sądów jedynie można wskazać, iż przyczynami rozkładu pożycia mogą zostać uznane: zdrada, groźba, opuszczanie współmałżonka, lenistwo, prostytucja, skazanie za zbrodnię małżonka prawomocnym wyrokiem, brak szczerości, alkoholizm, narkomania, hazard, zatajanie choroby, złe traktowanie członków rodziny, nieetyczne postępowanie, bezczynny tryb życia, alkoholizm, narkomania, agresja, odmowa wzajemnej pomocy, zmiana wyznania, poniżanie małżonka.

Kiedy Sąd nie orzeknie rozwodu?

Co ważne, Sąd nie orzeknie rozwodu mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, jeżeli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego

Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodeę na rozwód albo że odmowa jego zgody jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Pomoc Kancelarii

Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw o rozwód. Dobry adwokat rozwodowy to w sprawach rodzinnych bardzo ważna kwestia. Ustalamy strategię postępowania, która w sprawach rodzinnych stanowi jeden z najistotniejszych elementów sporu, przygotowujemy pozew rozwodowy, pisma procesowe, wnioski dowodowe, wnioski o zabezpieczenie (alimentów, wykonywania kontaktów z dziećmi). Pomagamy oszacować wysokość alimentów. Dbamy o zachowanie wyznaczonych przez Sąd terminów. Jeśli jest to konieczne, sporządzamy środki odwoławcze.

Przed wszczęciem procesu sądowego, w niektórych sytuacjach w celu przyspieszenia postępowania, pomocne jest zorganizowanie spotkania z drugim małżonkiem w celu uzgodnienia elementów, o których orzekał będzie Sąd. Reprezentujemy Klientów w tego rodzaju spotkaniach.

Kontakt

Potrzebujesz doradztwa

lub stałego wsparcia

prawnego?

Umów się na konsultacje +48 883 937 942