Blog

25.09.2019
Prawo rodzinne

Zmiany w opłatach sądowych w sprawach rodzinnych

Od 21 sierpnia 2019 r. obowiązują nowe stawki opłat sądowych w sprawach cywilnych, w tym w sprawach rodzinnych.

 

Wszczęcie postępowania nieprocesowego – opłata od wniosku

Jedną z ważniejszych zmian jest zmiana opłaty z tytułu wszczęcia postepowania nieprocesowego, a więc na przykład złożenie w Sądzie wniosku o uregulowanie lub zmianę kontaktów z dzieckiem. Poprzednio opłata wynosiła 40 PLN, obecnie wynosi 100 PLN.

Taką samą opłatę należy uiścić od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu.

Poniżej podajemy wysokość pozostałych opłat w sprawach rodzinnych, które w naszej praktyce zdarzają się najczęściej:

 

Opłata sądowa w sprawach o rozwód

Tutaj wysokość opłaty pozostała bez zmian, wynosi ona 600 PLN. Jeśli sprawa rozwodowa przebiegnie bez orzekania o winie stron w rozpadzie pożycia, wówczas Sąd zwróci stronie powodowej połowę uiszczonej opłaty, a więc kwotę 300 PLN.

 

Wniosek o zabezpieczenie roszczenia

Wniosek o zabezpieczenie roszczenia podlega opłacie. Wysokość opłaty wynosi obecnie 100 PLN.

Jeśli składamy pozew, w którym zawarty został wniosek o zabezpieczenie roszczenia, wówczas opłacamy pozew, a wniosek o zabezpieczenie jest zwolniony od opłaty jako złożony w piśmie wszczynającym.

Wniosek o zabezpieczenie złożony przed wszczęciem postepowania jednak podlega opłacie. Od wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego złożonego przed wniesieniem pisma wszczynającego postępowanie pobiera się czwartą część opłaty należnej od pozwu o to roszczenie. Uiszczoną opłatę zalicza się na poczet opłaty od pisma wszczynającego postępowanie, jeżeli zostało wniesione w terminie przewidzianym, a więc w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia postanowienia o zabezpieczeniu, a jeżeli postanowienie zostało wydane na posiedzeniu jawnym – od dnia jego ogłoszenia.

Nie jest istotne obecnie, czy zabezpieczeniu ma podlegać roszczenie niemajątkowe, czy też majątkowe – ustawa przewiduje jedną opłatę w wysokości 100 PLN.

 

Opłata w sprawach o zapłatę, o obniżenie alimentów lub uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Dotychczas w sprawach o zapłatę obowiązywała opłata w wysokości 5% od wartości przedmiotu sporu. Obecnie w sprawach do 20.000 PLN obowiązują stawki stałe, od 20.000 PLN obliczana jest opłata w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu, przy czym opłata nie może być wyższa niż 200.000 PLN.

Wysokość opłaty będzie ustalana na poniższych zasadach również w sprawach o obniżenie alimentów lub uchylenie obowiązku alimentacyjnego (wartość przedmiotu sporu ustala się .

Wysokość opłat w sprawach do 20.000 PLN wygląda obecnie następująco:

1) do 500 złotych – opłata w kwocie 30 złotych;

2) ponad 500 złotych do 1500 złotych – opłata w kwocie 100 złotych;

3) ponad 1500 złotych do 4000 złotych – opłata w kwocie 200 złotych;

4) ponad 4000 złotych do 7500 złotych – opłata w kwocie 400 złotych;

5) ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – opłata w kwocie 500 złotych;

6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – opłata w kwocie 750 złotych;

7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – opłata w kwocie 1000 złotych.

 

Opłaty w sprawach o podział majątku

W sprawach o podział majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej (a więc i w sprawach o podział majątku po rozwodzie) opłata jest stała i wynosi 1.000 PLN.  Jeżeli jednak wniosek zawiera zgodny projekt podziału majątku, wówczas opłata wynosi 300 PLN.

 

Opłaty w innych sprawach rodzinnych

Tutaj opłaty pozostają w dotychczasowej wysokości i wynoszą 100 PLN dla poniższych rodzajów spraw:

1) zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego;

2) zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej;

3) separację na zgodne żądanie małżonków;

4) zniesienie separacji;

5) zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński;

6) zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego.

 

Kontakt

Potrzebujesz doradztwa

lub stałego wsparcia

prawnego?

Umów się na konsultacje +48 883 937 942