Blog

02.02.2021
Blog

Dofinansowania z Tarczy – co to znaczy mikropożyczka?

Mając na względzie duże zamieszanie związane z podejmowaniem kolejnych tarcz i potencjalne trudności związane z określeniem, które ze świadczeń są nadal dostępne, które są już niedostępne, dla których zawężono a dla których rozszerzono ilość kodów PKD. Postanowiliśmy w przejrzysty sposób pokazać obecnie dostępne świadczenia o charakterze dofinansowań i umarzalnych pożyczek, dla których nie zastrzeżono kodów PKD.

W szczególności mając tu na uwadze:
– Określanie wielkości przedsiębiorcy;
– Niskooprocentowaną pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy;
– Pożyczkę obrotową na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym;
– Dofinansowanie na prowadzenie swojej działalności;

1. Kim są mikro, mali i średni przedsiębiorcy?

Mikroprzedsiębiorca – zatrudnia mniej niż 10 osób, osiągnął w poprzednim roku przychód nie większy niż 2 mln EUR lub suma aktywów nie większa niż 2 mln EUR (biorąc pod uwagę również przedsiębiorstwa powiązane).

Mały przedsiębiorca – zatrudnia mniej niż 50 osób, osiągnął w poprzednim roku przychod nie większy niż 10 mln EUR lub sumę aktywów nie większą niż 10 mln EUR (biorąc pod uwagę również przedsiębiorstwa powiązane).

Średni przedsiębiorca – zatrudnia mniej niż 250 osób, osiągnął w poprzednim roku przychod nie większy niż 50 mln EUR lub sumę aktywów nie większą niż 50 mln EUR (biorąc pod uwagę również przedsiębiorstwa powiązane).

2. Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy (mikroprzedsiębiorcy);

Mogą z niej skorzystać tylko mikroprzedsiębiorcy, w praktyce wynosi 5000 zł, podlega umorzeniu, jeśli przez okres 3 miesięcy od dnia jej otrzymania będziemy kontynuowali prowadzenie działalności gospodarczej. Pierwsze 3 miesiące są również okresem karencji. W rezultacie, stanowi więc bezzwrotne dofinansowanie, niezależne od celu przeznaczenia.

Jedynym warunkiem koniecznym do spełniania w celu jej uzyskania jest prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 roku.

Do wniosku konieczne jest jednak, złożenie formularza pomocy publicznej w którym, należy wykazać m. in. sytuacje ekonomiczną przedsiębiorstwa, podmioty powiązane, rodzaje wykonywanej działalności gospodarczej oraz dotychczas uzyskaną pomoc publiczną.

Błędne lub niepełne wypełnienie formularza może stanowić podstawę do często bezpodstawnego odrzucenia wniosku lub co gorsza wypłaty pożyczki podmiotowi nieuprawnionemu.

3. Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym (mali i średni przedsiębiorcy);

Mogą z niej skorzystać tylko mali i średni przedsiębiorcy, którzy osiągnęli w poprzednim roku, obroty powyżej 4 mln zł oraz dodatni wynik finansowy za 2019 r. (pozytywny EBITDA i wynik netto), prowadzący dodatkowo pełną księgowość.

Kwota pożyczki to od 0,8 do 5 mln zł w okresie finansowania do 6 lat przy jednoczesnym okresie karencji do 15 miesięcy.

Pożyczka nie wymaga wkładu własnego, wymaga jednak zabezpieczenia w wysokości 120 % pożyczki.

Koniecznym warunkiem jest prowadzenie działalności przez okres dłuższy niż 12 miesięcy oraz brak wystąpienia przesłanek do ogłoszenia upadłości.

Kwestiami budzącymi wątpliwości są często faktyczna wielkość przedsiębiorcy oraz niewystępowanie przesłanek do ogłoszenia upadłości, które należy interpretować zawsze łącznie z treścią ustawy tarczowej.

4. Dofinansowanie na prowadzenie swojej działalności (jednoosobowa działalność gospodarcza);

Mogą z niego skorzystać tylko osoby fizyczne niezatrudniające pracowników, które prowadzą działalność gospodarczą przez co najmniej rok przed dniem złożenia wniosku oraz ich działalność gospodarcza jest aktywna na dzień złożenia wniosku. Dla których dodatkowo, możliwe jest porównanie dowolnych 2 kolejnych miesięcy przypadających w okresie między 1 stycznia 2020 r. a 31 grudnia 2020 r. do 2 analogicznych miesięcy w 2019 r., wykazując w ten sposób spadek obrotów.

Wysokość dofinansowania w zależności od spadku obrotów, o co najmniej 30 %, 50 % lub 80 % wyniesie odpowiednio 50 %, 70 % lub 90 % kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie. Przez okres 3 miesięcy (w praktyce – do 7020 zł).

Konieczne jest również, aby przedsiębiorca nie miał zaległości związanych z odprowadzaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Problematyczne bywa określenie, kiedy możliwe jest uzyskanie dofinansowania pomimo wcześniejszego uzyskania niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy, uzasadnienie związku spadku obrotów z COVID-19 oraz udowodnienie przeznaczenia środków na prowadzenie działalności gospodarczej.

Praktyka pokazuje, że spore wątpliwości budzą również zmiany, które zaszły pomiędzy kolejnymi tarczami, treści zawieranych umów o dofinansowanie oraz postępowanie z działalnością zawieszoną.

Kontakt

Potrzebujesz doradztwa

lub stałego wsparcia

prawnego?

Umów się na konsultacje +48 883 937 942