Blog

07.02.2022
Blog

Jak przekształcić spółkę cywilną w spółkę z o.o.?

Jak przekształcić spółkę cywilną w spółkę z o.o.?

Spółka cywilna to działalność wspólników, która jest oparta na umowie, określającej cele i zasady funkcjonowania. W odróżnieniu od spółek prawa handlowego, spółka cywilna nie jest odrębnym podmiotem. Wspólnicy mogą chcieć przekształcić spółkę cywilną w inną spółkę, w tym przede wszystkim w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Po co przekształcać spółkę?

Często takie przekształcenie będzie korzystne dla wspólników ze względu na rozwój biznesu i chęć wyłączenia odpowiedzialności wspólników, wśród największych plusów takiego przekształcenia wskazuje się:

 • za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w pierwszej kolejności odpowiada spółka, a następnie, ewentualnie członkowie zarządu: majątek wspólników jest więc całkowicie bezpieczny, w przypadku spółki cywilnej jej wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem bez ograniczeń;
 • jeśli umowa spółki nie zawiera żadnej informacji na temat dziedziczenia oraz nie ustanowiono zarządu sukcesyjnego, z chwilą śmierci jednego ze wspólników spółka przestaje istnieć, nawet w przypadku spółek wieloosobowych – nie dzieje się tak w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jak przekształcić?

Przekształcenie spółki cywilnej jest uregulowanie w Kodeksie spółek handlowych, który przewiduje dwa tryby takiego przekształcenia – zwykły i uproszczony.

Tryb zwykły

Tryb zwykły jest stosowany w praktyce wtedy, gdy nie wszyscy wspólnicy spółki cywilnej mają prawo do prowadzenia spraw spółki – w takiej sytuacji tryb uproszczony jest wyłączony i niemożliwy do zastosowania. Pojawia się tutaj pytanie – kiedy wspólnik nie ma prawa do prowadzenia spraw spółki? Co do zasady wszyscy wspólnicy spółki cywilnej mają prawo prowadzenia spraw spółki, chyba że w umowie spółki postanowiono inaczej. Oznacza to, że jeżeli w umowie spółki wyraźnie nie wyłączono żadnego wspólnika od prowadzenia spraw spółki, to każdy ze wspólników ma takie prawo i można zastosować tryb uproszczony. Gdyby jednak taki zapis się znalazł, przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. będzie możliwe, gdy spełnimy następujące przesłanki:

 1. Przekształcenie należy rozpocząć od przygotowania planu przekształcenia, którego treść i załączniki dokładnie wymieniono w art. 558 Kodeksu spółek handlowych – przede wszystkim należy ustalić wartość bilansową majątku spółki, dołączyć projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki, projekt umowy spółki z o.o. oraz sprawozdanie finansowe;
 2. Kolejnym krokiem będzie podjęcie przez wspólników uchwały w sprawie przekształcenia spółki. Wymaga to zachowania formy aktu notarialnego, a sama uchwała powinna zawierać także umowę nowej spółki z o.o.;
 3. W dalszej kolejności, w umowie o której jest mowa wyżej, należy powołać członków organów nowej spółki, albo też określić, którzy wspólnicy mają prawo do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania;
 4. Ostatnim krokiem jest złożenie odpowiedniego wniosku o dokonanie wpisu spółki do Rejestru KRS.

Poza powyższymi przesłankami głównymi, Kodeks spółek handlowych zawiera także wymagania bardziej szczegółowe m.in. konieczność dwukrotnego zawiadomienia wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu.

Tryb uproszczony

Tryb ten jest w praktyce dużo częstszy. Podstawowym i w zasadzie jedynym wymogiem, jak już była o tym mowa, jest to, aby każdy wspólnik był uprawniony do prowadzenia spraw spółki cywilnej, co w spółkach cywilnych można powiedzieć, że jest zasadą. Dlaczego ten tryb jest taki korzystny?

 1. Wspólnicy nie muszą przygotowywać planu przekształcenia spółki;
 2. Nie trzeba zawiadamiać wspólników o zamiarze podjęcia uchwały;
 3. Nie stosuje się przepisów dotyczących prawa wspólników do przeglądania dokumentów dotyczących przekształcenia.

W pozostałym zakresie przekształcenie odbywa się według zasad ogólnych – oznacza to, że konieczne jest:

 1. Przygotowanie załączników o których była mowa, czyli projektu uchwały w sprawie przekształcenia, projektu umowy nowej spółki oraz sprawozdania finansowego;
 2. Należy podjąć uchwałę o przekształceniu spółki, wraz z przyjęciem umowy, na podstawie której powołujemy członków organów nowej spółki, albo też określamy, którzy wspólnicy mają prawo do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania;
 3. Ostatnim krokiem jest złożenie wniosku o dokonanie wpisu.

Tryb uproszczony przede wszystkim zwalnia nas z obowiązku sporządzenia planu przekształcenia spółki, a wystarczy podjęcie stosownej uchwały. Dla przedsiębiorców oznacza to, że taki tryb jest dużo szybszy, tańszy i prostszy.

Skutki przekształcenia

Przekształconej spółce przysługują wszystkie prawa i obowiązki, które wcześniej dotyczyły spółki cywilnej. Co to oznacza dla przedsiębiorców? Nie muszą oni podpisywać nowych umów z kontrahentami, ani nawet podpisywać żadnego aneksu do starej umowy. Wszystkie te umowy dalej są ważne i wiążące dla spółki z o.o. Dotyczy to także innych uprawnień, przykładowo koncesji czy licencji.

Kontakt

Potrzebujesz doradztwa

lub stałego wsparcia

prawnego?

Umów się na konsultacje +48 883 937 942