Blog

08.07.2021
Blog

Jazda po alkoholu

Jak wynika z danych Policji, w 2020 roku w związku ze spożyciem alkoholu doszło do 2 540 wypadków, w których zginęły 327 osoby, a 2 723 zostało rannych. Do największej liczby wypadków, w których uczestniczą osoby po spożyciu alkoholu dochodzi w weekendy. Najczęstszymi sprawcami wypadków po alkoholu są osoby w wieku 25-39 lat, którzy stanowią ponad 40% wszystkich uczestników wypadków. Przyczyną większości wypadków, które spowodowali kierujący pod wpływem alkoholu, było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wyprzedzanie oraz nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego.
Najczęstsze przyczyny wypadków z udziałem kierujących pod wpływem alkoholu, to niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wyprzedzanie oraz brak zachowania bezpiecznej odległości między pojazdami.

Stan po użyciu alkoholu a nietrzeźwość

Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanem po użyciu alkoholu zachodzi, gdy jego stężenie we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 ‰ alkoholu lub jego obecność w wydychanym powietrzu wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Art. 46
(…)
2. Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:
1) stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo
2) obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Zgodnie zaś z art. 115 § 16 Kodeksu karnego stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tą wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

§  16.
Stan nietrzeźwości w rozumieniu tego kodeksu zachodzi, gdy:
1) zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub
2) zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Określenie „prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość” odnosi się do sytuacji, w której do spożycia alkoholu doszło w krótkim odstępie czasu od dokonania pomiaru, w związku z czym, w kolejno dokonywanych po sobie pomiarach stężenie alkoholu rośnie.

Co do zasady, jeśli nie zachodzą dodatkowe okoliczności, brany jest wtedy pod uwagę ten z pomiarów, którego wartość była najwyższa. Wyjątkiem jest jednak sytuacja, w której na żądanie kierowcy lub wskutek odmowy poddania się badaniu wydychanego powietrza, przeprowadza się badanie krwi.

Wykroczenie

Zgodnie z art. 87 Kodeksu wykroczeń, prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie po spożyciu alkoholu zagrożone jest karą grzywny od 50 zł do 5000 zł lub aresztu do 30 dni;
Art.  87
§  1.
Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.
(…)
§  3.
W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.
Dodatkową dolegliwością jest również zakaz prowadzenia pojazdów który orzeka się na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Przestępstwo

Zgodnie z art. 178a Kodeksu karnego, prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Dodatkowo również karą pieniężną w wysokości od 5000 zł do 60 000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.
Art.  178a
§  1.
Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Orzeka się również zakaz prowadzenia pojazdów który zgodnie z art. 42 Kodeksu karnego obowiązuje od 3 lat do dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów, w sytuacjach w których doszło do zbiegu kwalifikacji prawnych.

Do zatrzymania prawo jazdy dochodzi w takiej sytuacji już podczas badania stanu trzeźwości, jeśli jednak mamy wątpliwości co do poprawności przeprowadzenia badania, sprawności aparatury pomiarowej czy też uznania określonego pomiaru za wiążący, zasadne jest złożenie zażalenia na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawo jazdy.

Istotnym dla naszych klientów bywa również fakt możliwości odstąpienia od orzekania zakazu prowadzenia pojazdów w sytuacji wydania wyroku warunkowo umarzającego postępowanie.

Kontakt

Potrzebujesz doradztwa

lub stałego wsparcia

prawnego?

Umów się na konsultacje +48 883 937 942