Blog

27.10.2020
Blog

Komornik – jak go wezwać, kiedy jest potrzebny?

Zapewne niejednokrotnie zdarzyło Ci się bezskutecznie egzekwować roszczenie – niezapłacone faktury, niespłacone pożyczki, spóźniające się alimenty. Wszyscy się z tym spotykamy, zdając sobie jednocześnie sprawę z istnienia zawodu komornika. Rzadziej niestety, wiemy jak prawidłowo doprowadzić do egzekucji przez niego prowadzonej. Dlatego też, postanowiliśmy Wam to wyjaśnić, w prosty sposób.

Roszczenie

Aby myśleć o skutecznej egzekucji, zacząć należy od co najmniej uprawdopodobnienia istnienia roszczenia. Stanowi o nim wymagalne zobowiązanie tj. takie dla którego minął już termin, do którego dane świadczenie miało być spełnione. Dotyczy to zarówno umów w formie pisemnej, faktur jak również nawet ustnych uzgodnień, jeśli tylko jesteśmy w stanie ich dowieść.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Zgodnie z art. 187 ust. 3 Kodeksu Postępowania Cywilnego, pozew powinien zawierać cyt. „Informację czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku, gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. Przyjmuje się, że obowiązek ten wypełnić można poprzez podjęcie próby polubownego rozwiązania sporu, którą może być kilkukrotne wezwanie dłużnika do spełnienia wymagalnego świadczenia. Ostatnim z wezwań powinno być tzw. „ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty”. Jego elementy formalne stanowią elementy jakich wymaga się od wszystkich pism procesowych tj. szczególnie data i miejsce sporządzenia, dane wierzyciela i dłużnika oraz dalej treść żądania wraz ze wskazaniem na jego podstawę. Konieczne jest wskazanie również wartości naszego roszczenia wraz ze wskazaniem na dodatkowy termin jaki dajemy dłużnikowi na jego uregulowanie. Z doświadczenia wiemy, że lepszy skutek wywierają wezwania opracowane i podpisane przez radcę prawnego lub adwokata, niestety przekłada się to na ich skuteczność. Często też, obowiązek załączenia wezwania do pozwu, wynikał będzie z podstaw innych niż sam tylko art. 187, co może wpływać na wymagania względem jego treści.

Pozew o zapłatę

Jeśli podstawę roszczenia stanowi zobowiązanie wynikające z innych czynności prawnych niż orzeczenie sądu. Konieczne będzie wniesienie pozwu o zapłatę, w trybie postępowania upominawczego lub nakazowego, w zależności, od dowodów którymi dysponujemy na poparcie naszego żądania. Dokumenty urzędowe lub np. rachunki potwierdzone przez dłużnika, będą przykładem podstaw do których stosować możemy postępowanie nakazowe. Wydany w ten sposób nakaz zapłaty, stanowił będzie tytuł zabezpieczenia wykonalny bez nadania mu klauzuli wykonalności. W przeciwieństwie więc do nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym, nie będziemy musieli oczekiwać na jego uprawomocnienie oraz składać dodatkowego wniosku o nadanie klauzuli wykonalności.

Pisząc prościej, kiedy nasz dłużnik zgodzi się z nami co do istnienia długu lub zrobi to jakiś organ administracji publicznej, przy pomocy jednego pozwu będziemy mogli uzyskać orzeczenie, z wykorzystaniem którego złożymy wniosek do komornika. Jeśli nie będziemy mieli takiego dokumentu, konieczne będzie wystosowanie pozwu, odczekanie określonego czasu po wydaniu orzeczenia i złożenie dodatkowego wniosku, w odpowiedzi na który uzyskamy podstawę do wszczęcia egzekucji komorniczej.

Wniosek o wszczęcie egzekucji

Kiedy już dysponujemy odpowiednim orzeczeniem (nakazem zapłaty lub np. wyrokiem zasądzającym alimenty wraz z klauzulą wykonalności). Możemy przejść do ostatniego etapu, którym będzie złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej.

W jego treści będziemy mieli możliwość kształtowania żądań co do składników majątku z których prowadzona będzie egzekucja oraz czynności, których komornik podejmie się celem ujawnienia majątku, w którego posiadaniu jest nasz dłużnik. Możliwe będzie również egzekwowanie odsetek, jeśli zasądzono je w wyroku. Wskazane czynności stanowią pewien katalog zamknięty, ściśle określony literą prawa, który ponadto ulegał zmianą w ciągu ostatnich lat (odradzamy korzystanie z wzorów dostępnych w internecie).

 

Pamiętać również należy, że jeśli nasz pozew o zapłatę, nie będzie odpowiednio uzasadniony, sąd będzie miał możliwość jego oddalenia. Podstawą będą wątpliwości co do zasadności, wskazanych faktów lub świadczenia wzajemnego. Oddalenie pozwu, będzie okolicznością znacząco utrudniającą podjęcie próby ponownego egzekwowania naszego roszczenia. Dlatego też, zawsze zachęcamy naszych klientów do korzystania w tym zakresie z profesjonalnej pomocy prawnej, mając na względzie w szczególności czas potrzebny do dokonania skutecznej egzekucji i możliwość dochodzenia odsetek.

Mamy nadzieje, że z pomocą naszego artykułu łatwiej będzie Wam sięgnąć po pomoc komornika, kiedy zajdzie taka potrzeba. Pamiętajcie również, że zawsze macie możliwość zwrócenia się do nas z pytaniem, jeśli macie jakieś wątpliwości.

Kontakt: sekretariat@ggk-kancelaria.pl

Kontakt

Potrzebujesz doradztwa

lub stałego wsparcia

prawnego?

Umów się na konsultacje +48 883 937 942