Blog

24.11.2020
Blog

Nowa tarcza antykryzysowa

Mając na względzie, docierające do nas informacje o licznych problemach związanych ze stosowaniem tzw. przepisów tarczowych oraz fakt tego, że wielu z Was ze względu na obawy związane z ich stosowaniem dotychczas nie zdecydowała się na skorzystanie z tej formy pomocy publicznej. Chcielibyśmy poruszyć ten temat, jednocześnie dzieląc się z Wami poniższą nowinką legislacyjną.

Czego dotyczy?

W czwartek wieczorem pod obrady senatu przekazano tzw. tarczę branżową, przewidującą rządową pomoc dla sektorów takich jak gastronomiczny, kulturalno-rozrywkowy, sportowy czy sprzedaży detalicznej.

Ustawa przewiduje kilkadziesiąt regulacji, z których najciekawsze to:

jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe – dla osób, które na dzień 30 września 2020 r. prowadziły jeden z określonych rodzajów działalności, z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące;

zwolnienie z ZUS – zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące;

dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw – w wysokości do 5 tys. zł.,

dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w kwocie 2000 zł miesięcznie przez okres 3 miesięcy.

Dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe

Nowelizacja przewiduje wprowadzenie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dla osób, które prowadziły na dzień 30 września 2020 r. jeden z określonych wyszczególnionymi kodami PKD, rodzajów działalności.
Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w 2020 roku, tj. 2 080,00 zł. A dla osób rozliczających się w formie karty podatkowej – 50% minimalnego wynagrodzenia.
Warunkiem jego otrzymania jest uzyskanie w październiku lub w listopadzie 2020 r. niższego, o co najmniej 40%, przychodu z tej działalności w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r.
Konieczne będzie załączenie do wniosku dodatkowych dokumentów, czyli oświadczenia o rodzaju przeważającej działalności (PKD) oraz oświadczenia o spadku przychodów.

Zwolnienie z płacenia składki ZUS

Projekt postuluje zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

Zwolnienia wymagają spełnienia następujących warunków:

– prowadzenie na dzień 30 września 2020 r. jednego z określonych właściwym kodem PKD rodzajów działalności, oraz bycie zgłoszonym najpóźniej 30 czerwca jako płatnik składek;

– wykazanie, że przychód uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.

W przypadku, gdyby przedsiębiorca opłacił składki jeszcze przed pozytywnym rozpatrzeniem jego wniosku, będą one podlegały zwrotowi.

Dotacja dla MŚP

O dotację w wysokości do 5 tys. zł będą mogli się starać mikro i mali przedsiębiorcy.
Będzie mogła mieć formę pomocy bezzwrotnej pod warunkiem wykonywania działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia wsparcia.

Aby skorzystać z dotacji, trzeba będzie spełnić następujące warunki:

– na dzień 30 września 2020 r. wykonywać jeden z określonych właściwym kodem PKD rodzajów działalności oraz nie mieć zawieszonej działalności gospodarczej,

– przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. powinien być niższy, co najmniej o 40%, w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy będą przyznawane, w wysokości 2000 zł miesięcznie, do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na część etatu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy). Będzie to dotyczyło również osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Warunkiem będzie bycie zatrudnionym od co najmniej 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczeń oraz uzyskanie w poprzednim miesiącu wynagrodzenia niewyższego niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS.

Warunki po stronie przedsiębiorcy:

– prowadzenie na dzień 30 września 2020 r. działalności gospodarczej należącej do właściwego kodu PKD, będącej jednocześnie działalnością przeważającą;

– przychód z tej działalności uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 40%, w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego;

– niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.,

– niespełnianie przesłanek do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,

– brak wszczętego postępowania restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego.

 

Reasumując, jeśli miałeś już styczność z „przepisami tarczowymi”, pewnie zauważyłeś, że mają one swoją specyfikę, a ich stosowanie wiąże się często również z określonym ryzykiem. Dlatego zawsze, kiedy masz wątpliwości co do ich interpretacji, warto się w tym zakresie skontaktować z prawnikiem, który dysponując określonym doświadczeniem, pomoże Ci je zrozumieć.

W razie potrzeby, chętnie pomożemy w tym zakresie: sekretariat@ggk-kancelaria.pl

Kontakt

Potrzebujesz doradztwa

lub stałego wsparcia

prawnego?

Umów się na konsultacje +48 883 937 942