Blog

21.06.2021
Blog

Odpowiedzialna działalność gospodarcza w obszarze gier hazardowych

Przedsiębiorcy chcący prowadzić działalność gospodarczą w obszarze gier hazardowych stawiani są w niezwykle trudnej sytuacji, w zależności od wyboru określonej kategorii gier hazardowych zobowiązani są do zapewnienia szeregu określonych warunków a następnie uzyskania stosownej koncesji lub zezwolenia. Mając na względzie również, że nie wszystkie kategorie gier hazardowych są dozwolone dla przedsiębiorców jako urządzających gry hazardowe, ze względu na ich objęcie monopolem państwowym.

Art. 3 ustawy o grach hazardowych
Urządzanie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach oraz prowadzenie działalności w tym zakresie jest dozwolone na podstawie właściwej koncesji, zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia.

Gry hazardowe objęte monopolem Państwa

Zgodnie z art. 5 ustawy o grach hazardowych, monopolem państwa objęte jest prowadzenie działalności w zakresie gier liczbowych, loterii pieniężnych i gry telebingo.

Wskazane kategorie są więc wyłączone z zasady swobody działalności gospodarczej, a ich urządzanie możliwe jest wyłącznie przez podmioty państwowe.

Jakie gry hazardowe mogą być urządzane przez Przedsiębiorców?

Zgodnie z art. 6 ustawy o grach hazardowych, dostępna dla przedsiębiorców pozostaje działalność w zakresie kasyna gry, salonu gry bingo pieniężne i zakładów wzajemnych.

W celu prowadzenia kasyna gry, a więc działalności w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości i gier na automatach, konieczne jest uzyskanie koncesji.

W odniesieniu do salonu gry bingo pieniężne i prowadzenia działalności w zakresie zakładów wzajemnych, wystraczającym jest zezwolenie.

W przypadku jednak działalności w zakresie zakładów wzajemnych, w zależności od udzielonego zezwolenia, działalność ta może być prowadzona wyłącznie w punktach przyjmowania zakładów wzajemnych albo przez sieć Internet.

W zakres regulacji wchodzą również gry bingo fantowe oraz loterie fantowe i audiotekstowe, co do których również przewidziano konieczność uzyskiwania zezwoleń.

Pewną szczególną kategorią jest gra w pokera, co do której przewidziano uprawnienie do jej organizowania w kasynach gry lub poza kasynem gry na podstawie udzielonej koncesji i stosownego zgłoszenia, jeśli gra odbywa się poza kasynem gry. Ponad to, w sytuacjach, kiedy wygraną są nagrody rzeczowe a ich wartość nie przekracza 50 % tzw. kwoty bazowej, turnieje pokera poza kasynem gry mogą być organizowane przez podmioty nieposiadające koncesji, na podstawie dokonanego zgłoszenia.

Zagrożenia związane z prowadzeniem gier hazardowych

O obowiązkach związanych z urządzaniem gier hazardowych moglibyśmy pisać bardzo długo, szczególnie istotną są jednak te z obowiązków, za których naruszenie przewidziano określone kary pieniężne.

I tak, wskazać możemy na konieczność:
• uzyskania koncesji, zezwolenia lub dokonania wcześniejszego zgłoszenia;
• zachowania warunków wcześniej zatwierdzonego w specjalnej procedurze regulaminu;
• zachowania warunków udzielonej koncesji, udzielonego zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia;
• wcześniejszej rejestracji automatów do gier, urządzeń losujących lub urządzeń do gry;
• nieprowadzenie w określonym lokalu działalności innej niż związana z urządzaniem gier hazardowych, a w szczególności działalności gastronomicznej, handlowej lub usługowej;
• nienaruszania monopolu państwa w odniesieniu do określonych gier hazardowych;

W przypadku naruszenia poszczególnych obowiązków, wysokość kar kształtuje się różnie, możemy wskazać na przykład, że urządzanie gier na automatach bez uzyskania stosownej koncesji wiąże się z karą 100 tys. zł od każdego automatu, a w przypadku innych gier objętych obowiązkiem uzyskania koncesji lub zezwolenia w wysokości 5 krotności opłaty za wydanie koncesji lub zezwolenia. Naruszenie warunków regulaminu może zaś wiązać się z karą do 200 tys. zł, a trzymanie automatów do gry w lokalu, gdzie prowadzona jest działalność gastronomiczna, podobnie jak przy braku koncesji, z karą po 100 tys. zł od każdego automatu.

Istotne procedury w zakresie odpowiedzialnego przygotowania do działalności gospodarczej w obszarze gier hazardowych

Ilość procedur związanych z przygotowaniem do prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze gier hazardowych, potrafi być naprawdę długa. Za przykład biorąc kasyno gry wskazać możemy między innymi na procedury takie jak ubieganie się o koncesje na prowadzenie kasyna gry, potwierdzenie legalności źródeł pochodzenia kapitału, potwierdzenie określonego statusu podmiotu, potwierdzenie tytułu prawnego do lokalu, studium ekonomiczno-finansowe, uzyskanie opinii rady gminy o lokalizacji kasyna gry, opis organizacji i funkcjonowania kasyna gry, opis usytuowania geograficznego miejsca lokalizacji, oświadczenia określonych akcjonariuszy spółki, stworzenie systemu służącego rejestracji gości, projekt i zatwierdzenie regulaminu gry przez właściwego ministra, zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłacaniu składek ZUS, zaświadczenia o niekaralności określonych akcjonariuszy, procedury przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, określona sprawozdawczość finansowa, ewentualne umowy z przedstawicielami o określonej treścii.

Kontakt

Potrzebujesz doradztwa

lub stałego wsparcia

prawnego?

Umów się na konsultacje +48 883 937 942