Blog

31.03.2021
Blog

Odszkodowania od szpitali

Problematyka, z którą zmierzymy się dzisiaj wywołuje bardzo skrajne emocje. Jan Kochanowski pisał, że „…nic nad zdrowie ani lepszego, ani droższego…” W dzisiejszych czasach te słowa zdają się mieć szczególną wartość. Pobyt w szpitalu większość z nas traktuje jako ostateczność, ale też jako szansę na powrót do pełni sił. Niestety nie ma ludzi nieomylnych i lekarze też czasami popełniają błędy. Co wtedy? Kiedy pacjent może liczyć na odszkodowanie?

Za co odpowiada szpital?

Interesuje nas dzisiaj odpowiedzialność szpitala, a jest ona związana ze zdarzeniami medycznymi będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych. Ustawa Prawa pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta wskazuje, że pojęcie zdarzenia medycznego rozciąga się na zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta będącą następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:
1) diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,
2) leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,
3) zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.
Chociaż ustawa nie używa sformułowania „błąd medyczny”, w orzecznictwie jest uznawane za tożsame z pojęciem zdarzenia medycznego.

Droga do uzyskania odszkodowania

Pacjentowi przysługuje prawo dokonania wyboru, w jaki sposób będzie dochodził odszkodowania. Poszkodowany może dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia przed jedną z wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, czy też wybrać drogę sądową.

Co trzeba wykazać?

Aby placówka medyczna poniosła odpowiedzialność musimy wykazać, iż zostały spełnione wszelkie przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej, m.in. uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, zawinione działanie lub zaniechanie personelu medycznego oraz adekwatny związek przyczynowy pomiędzy tym działaniem a szkodą. W tym celu należy złożyć wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego przez wojewódzką komisję do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych właściwą ze względu na siedzibę szpitala. Należy jednak pamiętać, że nie wszczyna się postępowania przed wojewódzką komisją, a wszczęte umarza w przypadku, gdy w związku z tym samym zdarzeniem prawomocnie osądzono sprawę o odszkodowanie lub zadośćuczynienie pieniężne albo toczy się postępowanie cywilne w tej sprawie. W przypadku równoległego postępowania cywilnego toczącego się w związku z tym samym zdarzeniem niemożliwe jest wszczęcie oraz prowadzenie postępowania o ustalenie zdarzenia medycznego.

Kiedy złożyć wniosek o ustalenie zdarzenia?

Powinniśmy zmieścić się w terminie jednego roku od dnia, w dowiedzieliśmy się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż trzy lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta.

Kto może żądać odszkodowania?

Odszkodowania może żądać pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, a w przypadku śmierci pacjenta także przez jego spadkobierców. Przedstawicielstwo ustawowe funkcjonuje w przypadku osób małoletnich, których przedstawicielami ustawowymi są co do zasady ich rodzice osób ubezwłasnowolnionych całkowicie (lub częściowo), dla których ustanawia się opiekunów prawnych lub kuratorów.

Kontakt

Potrzebujesz doradztwa

lub stałego wsparcia

prawnego?

Umów się na konsultacje +48 883 937 942