Blog

20.12.2021
Prawo rodzinne

Kiedy wystąpić o podwyższenie alimentów?

Podwyższenie alimentów jest możliwe w przypadku, kiedy warunki, na podstawie których sąd ustalił wysokość alimentów, ulegną zmianie.

Które warunki muszą ulec zmianie, żeby żądanie podwyższenia alimentów było uzasadnione? Chodzi o możliwości majątkowe lub zarobkowe zobowiązanego do zapłaty alimentów albo o wysokość usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego.

Sytuacje w których żądanie podwyższenia alimentów jest uzasadnione:

  • Zobowiązany do zapłaty alimentów zaczął więcej zarabiać lub zaczął nową działalność, w ramach której osiąga wyższe dochody;
  • Zobowiązany wszedł w posiadanie znacznego majątku, np. poprzez oddziedziczenie dużego spadku, wygraną na loterii, skuteczne inwestycje, zakup nieruchomości;
  • Zobowiązany znacznie obniżył koszty swojego życia, np. wziął rozwód, jego dzieci się usamodzielniły lub spłacił kredyt;
  • Zwiększyły się potrzeby uprawnionego do alimentów, np. dziecko jest starsze w związku z czym ma większe potrzeby w zakresie swojego rozwoju (o których pisaliśmy już w tekście o usprawiedliwionych potrzebach uprawnionego do alimentów);
  • Zaszły znaczne zmiany w życiu uprawnionego do alimentów, np. rozpoczęcie studiów, wyprowadzka do większego miasta, utrata pracy itp.
  • Doszło do spadku siły nabywczej pieniądza, np. wskutek inflacji, wzrostu cen produktów i usług, wzrostu stóp oprocentowania kredytów;
  • Uprawniony do alimentów zachorował i konieczne jest poniesienie kosztów leczenia, rehabilitacji itp.
  • Doszło do pogorszenia sytuacji majątkowej drugiego zobowiązanego do alimentacji, np. z powodu utraty pracy, choroby lub utraty majątku;

Jak zabrać się za przygotowanie pozwu o podwyższenie alimentów?

Pozew o podwyższenie alimentów składa się do sądu rejonowego miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, albo do sądu rejonowego miejsca zamieszkani strony pozwanej. Sprawy o zasądzenie i podwyższenie alimentów są zwolnione z opłaty sądowej. Niezależnie od tego, musisz w pozwie wskazać wartość przedmiotu sporu. Będzie to różnica pomiędzy kwotą, którą zobowiązany musi płacić obecnie, a kwotą na którą opiewa Twoje powództwo (pomnożoną przez 12 miesięcy).

Jeśli ubiegasz się o podwyższenie swoich alimentów, Ty jesteś powodem. Jeśli chodzi o alimenty na dziecko, to w pozwie wskazujesz małoletniego oraz siebie jako przedstawiciela ustawowego działającego w jego imieniu. Nie dotyczy to dzieci pełnoletnich, które same działają w swoim imieniu.

Musisz udowodnić, że faktycznie doszło do zmiany okoliczności umożliwiających podwyższenie alimentów, a zmiana ta jest istotna. Wybierając dowody koncentrujesz się na tym co zmieniło się od czasu zasądzenia alimentów. Piszesz pozew o podwyższenie alimentów więc nie musisz przedstawiać całej sytuacji od początku, wystarczy, że przedstawisz to co uległo zmianie.

Dobrze zapoznaj się z aktami Twojego wcześniejszego postępowania o zasądzenie alimentów, zwróć uwagę do jakich okoliczności sąd się odniósł, jakie pytania zadawał, jakie dowody przykuły jego uwagę. To pokaże Ci na jakich okolicznościach powinieneś skoncentrować się również tym razem.

Materiał dowodowy który przedstawić musisz również w postępowaniu o podwyższenie alimentów. W większości będzie składał się z dokumentów, uzasadniających – wzrost kosztów Twojego życia, pogorszenie się Twojej sytuacji życiowej, polepszenie się sytuacji zobowiązanego. Będą to rachunki, umowy, wyciągi ze szkół, harmonogramy spłat rat kredytów itp. Możesz również wystąpić o zobowiązanie pozwanego do przedstawienia określonych dokumentów jak np. umowy o pracę, wyciągu z banku, umowy zakupu/sprzedaży nieruchomości itp.

W jaki sposób się bronić?

Zasadniczo zmierzał będziesz do zanegowania lub wykazania nieistotności argumentów przedstawionych przez powoda. Musisz udowodnić, że Twoja sytuacja się nie zmieniła lub nawet pogorszyła, w ostateczności zmieniła się nieistotnie.

Rozważyć możesz również powództwo wzajemne o obniżenie alimentów, które w określonych sytuacjach może okazać się skuteczną linią obrony, prowadzącą do zawarcia ugody pozasądowej jeszcze przed pierwszą rozprawą.

Istotne okoliczności będą podobne do tych które wskazuje się w pozwie o podwyższenie alimentów. Mogłeś przecież podupaść na zdrowiu, stracić prace, zacząć osiągać znacznie niższe dochody ze swojej działalności gospodarczej. Mogły wzrosnąć koszty Twojego utrzymania, np. w związku ze wzrostem czynszu najmu, wzrostem cen licencji z których korzystasz w swojej pracy, wzrostem cen produktów i usług nawet jeśli podobnie będzie wpływał na uprawnionego, wzrostem rat kredytów itp.

Podsumowanie

Jak widzisz, istnieje szereg okoliczności, które mogą wpływać na zasadność pozwu o podwyższenie alimentów. Konieczne jest skuteczne wykorzystanie akt wcześniejszego postępowania i wnikliwa selekcja dostępnego materiału dowodowego. Dobór argumentacji rozpatrywać należy w wielu płaszczyznach, w tym również społecznych i gospodarczych.

Kontakt

Potrzebujesz doradztwa

lub stałego wsparcia

prawnego?

Umów się na konsultacje +48 883 937 942