Blog

30.08.2021
Blog

Umowy zawierane przez fundacje z członkiem zarządu fundacji

Przepisy prawa w odniesieniu do Fundacji, w żaden sposób nie ograniczają możliwości zatrudniania pracowników, osób na umowach cywilno-prawnych, czy też zawierania umów o świadczenia innego rodzaju. Odnosi się to również do umów zawieranych z członkami zarządów fundacji. Problem pojawia się w momencie, kiedy chcemy, aby fundacji podpisała z członkiem zarządu umowę. Biorąc pod uwagę, że zgodnie z art. 38 Kodeksu cywilnego fundacja tak jak inne osoby prawne, reprezentowana jest przez swoje organy, a co do zasady zakazanym jest zawieranie umów „z samym sobą”. Mechanizm ten pozwala uniknąć sytuacji, w której członkowie zarządu mogliby dowolnie kształtować swoją sytuację prawną, w sposób niezgodny z celem istnienia fundacji.

Zgodni jesteśmy co do tego, że członek zarządu nie może zawrzeć umowy, w której to najpierw podpisze się za siebie a następnie za Fundacje. Więcej wątpliwości budzi już jednak sytuacja, w której to jeden z członków zarządu uprawniony do jednoosobowej reprezentacji, reprezentuje Fundacje w sytuacji umowy zawieranej z innym członkiem Fundacji. Zgodnie z wiodącym poglądem sądów, sytuacja, w której jeden z członków zarządów będzie zawierał umowę z innym członkiem zarządu, również nie będzie dozwoloną, cyt. „organy zarządzające określoną osobą prawną nie powinny samodzielnie decydować o wierzytelnościach przysługujących im wobec podmiotów zarządzanych” (vide. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2016 r., II CSK 231/14).

Mając na względzie powyższe, powinniśmy dojść do wniosku, że umowę z członkiem zarządu powinien zawrzeć jakiś inny podmiot, podobnie jak w przypadku Stowarzyszeń. W tym względzie, zastanowić należy się kim może być ten podmiot uprawniony do zawarcia danej umowy. W tym względzie klaruje się pogląd zgodnie z którym właściwym jest powołanie w Fundacji tzw. organu kontroli wewnętrznej, najczęściej będzie to rada fundacji, jednak możemy go nazwać również inaczej, np. komisją rewizyjną. Kiedy już taki podmiot powołamy i będzie to podmiot kolegialny, władny do podejmowania uchwał zgodnie ze stosownymi zapisami w statucie Fundacji. Będzie on mógł podjąć uchwałę o wybraniu ze swojego grona pełnomocnika do zawierania w imieniu Fundacji umów z członkami zarządu Fundacji (to również wymaga stosownego zapisu w statucie Fundacji).

Alternatywnym rozwiązaniem może być jeszcze zapis w statucie Fundacji wskazujący, na uprawnienie do zawierania umów tego rodzaju za pośrednictwem Fundatora, choć mniej popularny, również jest to pogląd akceptowany.

Tym samym, zawieranie umów pomiędzy członkami zarządów Fundacji a Fundacjami jest jak najbardziej możliwe, wymaga jednak wcześniejszego podjęcia odpowiednich działań zmierzających do przygotowania Fundacji do zawarcia umowy danego rodzaju.

Jeśli w bezpieczny sposób chcesz:

• Zawrzeć umowę pomiędzy członkiem zarządu a Fundacją;
• Utworzyć w swojej Fundacji organ kontroli wewnętrznej;
• Wprowadzić w statucie Fundacji zmiany pozwalające na zwieranie określonych rodzajów umów;

Sprawdź nas: https://ggk-kancelaria.pl/kontakt/

Kontakt

Potrzebujesz doradztwa

lub stałego wsparcia

prawnego?

Umów się na konsultacje +48 883 937 942