Blog

05.01.2021
Blog

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Zaistniała sytuacja gospodarcza sprawia, że ilość zapytań o instytucje upadłości konsumenckiej znacząco wzrasta. Wielu z naszych klientów albo nie słyszało o niej wcale albo swoją wiedzę opiera na przekonaniach, które niejednokrotnie zdążyły urosnąć do poziomu mitów i legend. Stąd pomysł, aby wyjaśnić ją w końcu w sposób prosty i przystępny.

Czym jest upadłość konsumencka?

Najprościej mówiąc ma ona na celu oddłużenie osoby fizycznej, z jednoczesnym zaspokojeniem wszystkich wierzycieli z całości majątku dłużnika. Tym samym, jeśli decydujemy się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej, decydujemy się również na wyzbycie się całości naszego majątku w zamian za oddłużenie.
Zwykle korzystają z niej osoby, które w dłuższej perspektywie czasu nie widzą już szansy na spłatę zaciągniętych zobowiązań finansowych. Choć może zdarzyć się też tak, że decyzja o jej ogłoszeniu będzie wynikała z podjęcia jednej tylko nietrafionej inwestycji, jak np. w przypadku kredytu na zakup domu, który z takich czy innych powodów nie jest nam już potrzebny.

Wymagania

Na co już wskazaliśmy, upadłość konsumencką ogłosić mogą jedynie osoby fizyczne, co więcej mogą to zrobić tylko raz na 10 lat.

Do osiągnięcia całkowitego umorzenia wszystkich długów konieczne jest udowodnienie braku majątku wystarczającego na spłatę wszystkich zobowiązań, dodatkowo, jeśli dłużnik nie jest trwale niezdolny do spłaty zobowiązań, np. w związku z trwałą niezdolnością do pracy, sąd może podjąć decyzje o jedynie warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty. Przy czym do ustalenia planu spłaty w takiej sytuacji może dojść na wniosek wierzyciela lub dłużnika, złożony w ciągu 5 lat od wydania postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań.

Plan spłaty wierzycieli to harmonogram spłat dokonywanym przez upadłego na rzecz wierzycieli po zakończeniu postępowania upadłościowego

W przypadku posiadania stałego źródła dochodu, kiedy sąd nie zdecyduje się na warunkowe umorzenie zobowiązań, dojdzie do ustalenia planu spłaty zgodnie z którym część zobowiązań będzie zaspokajana z naszego przyszłego wynagrodzenia.

Mówiąc prościej, jeśli sąd dojdzie do wniosku, że jesteśmy trwale niezdolni do zaspokojenia naszych zobowiązań, umorzy je bez ustalania planu spłaty. Wtedy dochodzi do umorzenia wszystkich zobowiązań bez konieczności ich spłaty, w jakiejkolwiek części większej od wartości naszego majątku.

Jeśli sąd stwierdzi, że jedynie czasowo jesteśmy niezdolni do spłacania naszych długów, może warunkowo umorzyć nasze zobowiązania i do ich umorzenia dojdzie po upływie 5 lat, pod warunkiem, że żaden z wierzycieli nie zgłosi wniosku o ustalenie planu spłaty. Jeśli któryś z wierzycieli taki wniosek złoży, dojdzie do ustalenia planu spłaty, chyba że nasza sytuacja nie uległa poprawie.

Natomiast, jeśli nie dysponujemy majątkiem wystarczającym na spłatę długów, ale np. dysponujemy stałym źródłem dochodów, dojdzie do ustalenia planu spłaty zgodnie z którym będziemy musieli spłacać część zobowiązań, zwykle przez okres 3 lat.

Zmiany z 2020 roku

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w 2020 roku, ogłosić upadłość konsumencką mogą również ci, którzy doprowadzili do swojego zadłużenia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Zgodnie z nowymi przepisami, przyczyna niewypłacalności będzie badana dopiero po ogłoszeniu upadłości, czyli na kolejnym etapie postępowania, tj. przy ustalaniu planu spłaty. Osoba zadłużona, która umyślnie doprowadziła do niewypłacalności, będzie spłacał zobowiązania dłużej, tj. od min. 36 miesięcy do siedmiu lat, podczas gdy dla osób, które ogłaszają upadłość z przyczyn niezależnych (takich jak np. choroba czy utrata pracy), okres ten wyniesie do trzech lat.

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą

Zgodnie z nowelizacją, osoby zadłużone prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą traktowane w taki sam sposób jak konsumenci.

Co ważne, dotychczas, były przedsiębiorca, który w ciągu uprzednich 10 lat nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, nie mógł ubiegać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nawet po wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców. Obecnie, nie ma już takich ograniczeń.

Tym samym, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą ogłosić upadłość konsumencką nawet jeśli nie zrobiły tego na czas w trybie przewidzianym dla przedsiębiorców

Konsekwencje

Wskutek ogłoszenia upadłości dochodzi do umorzenia zobowiązań upadłego z równoczesnym częściowym ich zaspokojeniem z masy upadłościowej, na którą składa się cały majątek upadłego wraz z częścią osiąganych przez niego w okresie od 3 do 7 lat, dochodów.

Ogłoszenie upadłości nie uwolni nas od części zobowiązań, tj. wynikających z alimentów, rent odszkodowawczych, kar i obowiązków naprawienia szkody nałożonych na nas w postępowaniach karnych.

W razie pytań, skontaktuj się z nami przez naszą stronę internetową: https://ggk-kancelaria.pl

Kontakt

Potrzebujesz doradztwa

lub stałego wsparcia

prawnego?

Umów się na konsultacje +48 883 937 942