Kompetencje

Prawo gospodarcze

Rozwiń
Zwiń

 • zapewniamy kompleksową obsługę prawną podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
 • sporządzanie i analiza umów, przygotowywanie opinii i informacji prawnych, wsparcie w zakresie prowadzonych negocjacji,
 • zapewniamy wsparcie z obszaru kompleksowego zabezpieczenia należytego wykonania umów w postaci kar umownych, weksli, przewłaszczenia na zabezpieczenie, zastawu i hipoteki,
 • negocjujemy i sporządzamy umowy franczyzowe, agencyjne i dystrybucyjne,
 • prowadzimy sprawy rejestrowe Krajowego Rejestru Sądowego – zastępstwo prawne w zakresie procedury zakładania, likwidacji i bieżących zmian dotyczących spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji,
 • świadczymy doradztwo korporacyjne, w szczególności wsparcie prawne dotyczące zakładania, reorganizacji spółek prawa handlowego, przygotowywania umów spółek handlowych oraz umów cywilnoprawnych i projektów zmian tych umów, sporządzania protokołów zawierających uchwały wspólników i akcjonariuszy, obsługi organów spółki, pomocy prawnej w prowadzeniu spraw pracowniczych,
 • oferujemy ochronę interesów przedsiębiorców, związaną ze stosowaniem praktyk nieuczciwej konkurencji,
 • świadczymy doradztwo prawne dla firm rodzinnych, obejmujące zagadnienia zarządzania majątkiem, a także sukcesję przedsiębiorstwa oraz majątku, przekształceń oraz transakcji związanych ze składnikami majątku,
 • prowadzimy sprawy o zapłatę.

Prawo spółek, fuzje i przejęcia

Rozwiń
Zwiń

 • zajmujemy się tworzeniem nowych podmiotów prawnych – pomagamy w zakładaniu spółek osobowych i kapitałowych oraz innych podmiotów gospodarczych, ich oddziałów i przedstawicielstw,
 • oferujemy usługi w zakresie stałej lub okresowej obsługi korporacyjnej spółek, w tym: prowadzenia zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i zarządów, tworzymy dokumentację korporacyjną: umowy spółek, statuty i ich zmiany, świadczymy doradztwo przy obrocie udziałami i akcjami,
 • zajmujemy się reorganizacją podmiotów gospodarczych – oferujemy obsługę prawną połączeń, podziałów i innych form restrukturyzacji podmiotów gospodarczych oraz w transakcjach zbywania i nabywania przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części,
 • doradzamy w transakcjach typu joint venture z udziałem kapitału zagranicznego.

Audyty i projekty Due Dilligence

Rozwiń
Zwiń

 • zajmujemy się kompleksowym przedtransakcyjnym audytem prawnym podmiotów gospodarczych,
 • dokonujemy analizy prawnej podmiotów pod kątem prawa zobowiązań, ochrony danych osobowych, procedur compliance.

Fundacje i stowarzyszenia

Rozwiń
Zwiń

 • zajmujemy się tworzeniem oraz kompleksową obsługą prawną fundacji i stowarzyszeń,
 • przygotowujemy proceduralnie podmioty do uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego,
 • doradzamy w projektach zatrudnienia subsydiowanego.

Windykacja należności

Rozwiń
Zwiń

 • świadczymy usługi windykacji polubownej i monitoringu płatności – prowadzone poprzez negocjacje z dłużnikiem i mające na celu jego zdyscyplinowanie, zmierzające do szybkiej i całkowitej spłaty zadłużenia,
 • prowadzimy postępowania przedsądowe – mające na celu zawarcie ugody lub porozumienia odnośnie terminu i sposobu zapłaty, polegające na ocenie stanu posiadania i źródeł dochodu dłużnika, co pozwala na obiektywne ustalenie prognozy dochodzenia należności na drodze postępowania sądowego,
 • zapewniamy wszczęcie i prowadzenie postępowania sądowego – wniesienie pozwu o zapłatę, przygotowywanie niezbędnych pism procesowych i udział w wyznaczonych
  rozprawach a w razie konieczności wystąpienie z wnioskiem o zabezpieczenie majątku dłużnika,
 • czynności związane z uzyskaniem orzeczenia sądowego, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności,
 • inicjujemy wszczęcie i bierzemy czynny udział w postępowaniu egzekucyjnym – począwszy od skierowania wniosku o wszczęcie egzekucji do właściwego komornika sądowego, jak też podejmowaniu wszelkich działań mających na celu nadanie czynnościom egzekucyjnym efektywnego przebiegu.

Rozwody i prawo rodzinne

Rozwiń
Zwiń

 • reprezentujemy Klientów w sprawach rozwodowych,
 • oferujemy pomoc prawną związaną w regulacją wykonywania kontaktów z dziećmi,
 • posiadamy bogate doświadczenie w kwestach egzekucji wykonywania kontaktów
  z dziećmi,
 • prowadzimy sprawy o roszczenia alimentacyjne,
 • doradzamy Klientom w sprawach związanych z podziałem majątku oraz jego sukcesją, reprezentujemy Klientów w toku postepowań o podział majątku przed rozwodem,
 • doradzamy przy małżeńskich przekształceniach majątkowych, doradzamy w kwestiach wyboru optymalnego małżeńskiego ustroju majątkowego,
 • świadczymy pomoc prawną w sprawach związanych z uzyskaniem decyzji sądu
  w kwestiach dotyczących małoletnich.

Prawo karne

Rozwiń
Zwiń

 • świadczymy usługi obrony oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym oraz obrony w toku procesu karnego,
 • reprezentujemy osoby w toku postępowania karnego wykonawczego, w tym w przypadku prawomocnego wyroku skazującego w postępowaniach o wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego,
 • reprezentujemy osoby pokrzywdzone na skutek popełnionego przestępstwa,
 • świadczymy również usługi doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorców w przedmiocie identyfikacji i minimalizacji ryzyk na płaszczyźnie prawa karnego (oszustwa, sprawy związane z korupcją, nadużyciem zaufania przez osoby zarządzające spółką, sprzeniewierzenie mienia, przestępstwa komputerowe).

Prawo cywilne

Rozwiń
Zwiń

 • reprezentujemy Klientów w transakcjach związanych z nabyciem / zbyciem nieruchomości, audytem jej stanu prawnego i ustanawianiem zabezpieczeń w postaci hipoteki,
 • oferujemy wsparcie prawne w postępowaniu wieczystoksięgowym,
 • świadczymy usługi w sprawach prawa rzeczowego: ustanawianie służebności, zasiedzenie nieruchomości, kwestii związanych z własnością i użytkowaniem wieczystym,
 • oferujemy usługi doradztwa w sprawach z obszaru prawa spadkowego,
 • analizujemy i tworzymy umowy najmu i dzierżawy,
 • prowadzimy sprawy o eksmisję,
 • doradzamy w sprawach konsumenckich.

Odszkodowania

Rozwiń
Zwiń

 • reprezentujemy Klientów w sprawach o dochodzenie odszkodowania
  i zadośćuczynienia od zakładów ubezpieczeń.

Prawo administracyjne

Rozwiń
Zwiń

 • zapewniamy bieżącą obsługę prawną w relacji przedsiębiorcy z organami administracji państwowej i administracji samorządowej, polegającą m.in. na sporządzaniu opinii
  i ekspertyz prawnych w zakresie prawa administracyjnego materialnego
  i procesowego,
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej wszystkich szczebli, jak również przed sądami administracyjnymi,
 • sporządzanie wszelkich wniosków inicjujących postępowanie administracyjne
  i koniecznych w jego toku, m.in.: odwołań i skarg od decyzji, zażaleń, skarg
  na bezczynność, występowanie w sprawach o wydanie zaświadczeń, koncesji,
  licencji i zezwoleń.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Rozwiń
Zwiń

 • prowadzimy bieżącą obsługę prawną w zakresie prawa pracy, w tym oferujemy sporządzanie projektów umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menadżerskich, regulaminów pracy, wynagradzania oraz obowiązujących aktów wewnętrznego prawa pracy,
 • zajmujemy się wydawaniem opinii i sporządzaniem analiz w zakresie interpretacji obowiązujących przepisów prawa pracy,
 • reprezentujemy pracodawców w sporach z pracownikami, w tym zwłaszcza dotyczących: zapłaty wynagrodzenia i odszkodowania, przywrócenia do pracy, odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, mobbingu, molestowania,
 • prowadzimy doradztwo z obszaru zapobiegania mobbingowi: tworzymy procedury
  i wewnętrzne regulacje antymobbingowe, prowadzimy szkolenia z obszaru przeciwdziałania mobbingowi,
 • świadczymy doradztwo z zakresie czynności podejmowanych przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwową Inspekcją Pracy.

Ochrona danych osobowych (RODO), cyberbezpieczeństwo i e-commerce

Rozwiń
Zwiń

 • świadczymy usługi audytu podmiotów gospodarczych pod katem zgodności
  z wymogami przepisów regulujących ochrone danych osobowych (RODO),
 • wdrażamy procedury i dokumentację zmierzającą do zapewnienia bezpieczeństwa
  z obszaru ochrony danych osobowych: polityki ochrony danych osobowych, polityki prywatności, polityki monitoringu, polityki zgłaszania naruszeń,
 • tworzymy rejestry czynności przetwarzania danych osobowych,
 • pomagamy w identyfikacji zagrożeń wycieku danych osobowych, zajmujemy się przypadkami naruszeń,
 • posiadamy doświadczenie w reprezentacji podmiotów przed organami ochrony danych osobowych (GIODO, obecnie PUODO),
 • doradzamy przy transferach danych osobowych do państw trzecich,
 • prowadzimy szkolenia z obszaru ochrony danych osobowych,
 • identyfikujemy obszary narażone na wypływ informacji, tworzymy polityki bezpieczeństwa i ochrony infrastruktury informatycznej,
 • zajmujemy się tworzeniem i obsługą podmiotów z sektora e-commerce, tworzymy regulaminy i procedury zapewniające funkcjonowanie zgodne z bieżącymi przepisami prawa.

Prawo budowlane

Rozwiń
Zwiń

 • oferujemy kompleksowe wsparcie związane z pozyskaniem decyzji administracyjnych w toku procesu budowlanego,
 • zapewniamy kompleksową obsługę prawną inwestorów i deweloperów,
 • prowadzenie sporów sądowych związanych z realizacją lub opóźnieniami procesu budowlanego,
 • analiza prawna i przygotowanie umów o roboty budowlane, umów deweloperskich, umów o podwykonawstwo,
 • prowadzenie spraw związanych z solidarną odpowiedzialnością inwestora
  i generalnego wykonawcy.

Zastępstwo procesowe

Rozwiń
Zwiń
Oferujemy profesjonalne zastępstwo Klientów w toku procesów sądowych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, jak również przed organami administracji publicznej wszystkich szczebli, a także na etapie postępowań: polubownego, zabezpieczającego i egzekucyjnego. W toku wszczętych sporów służymy pomocą nie tylko świadcząc profesjonalne usługi zastępstwa procesowego podczas posiedzeń i rozpraw sądowych, ale także zapewniamy wsparcie prawne przy sporządzaniu niezbędnych pism procesowych w czasie trwania całego postępowania.
Kontakt

Potrzebujesz doradztwa

lub stałego wsparcia

prawnego?

Umów się na konsultacje +48 883 937 942