Blog

02.03.2023
Prawo rodzinne

Jak nie dać się przy podziale majątku? Wszystko co musisz wiedzieć, aby nie zostać oszukanym przy podziale majątku.

Podział majątku to zazwyczaj trudny i emocjonalnie wymagający proces, szczególnie w przypadku, gdy ma miejsce podczas lub po rozwodzie lub separacji. Często podejmowane decyzje mogą mieć długotrwałe konsekwencje finansowe i emocjonalne dla obu stron. W tym artykule przedstawione zostaną wszystkie informacje na temat podziału majątku, jakie warto znać, a także praktyczne wskazówki, jak uniknąć pułapek podczas podziału majątku i chronić swoje interesy. Warto zaznaczyć, że każda sytuacja jest inna i nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. Jednak świadomość potencjalnych zagrożeń i umiejętność negocjacji z drugą stroną mogą pomóc osiągnąć bardziej satysfakcjonujący podział majątku.

Czym jest majątek wspólny małżonków?

Posiadanie majątku wspólnego małżonków oznacza, że wszelkie mienie nabyte przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa jest ich wspólną własnością. Dotyczy to zarówno nieruchomości, samochodów, jak i oszczędności czy inwestycji.

W przypadku rozwodu małżonkowie dzielą majątek wspólny na pół, chyba że zdecydują się na inny podział. Warto zaznaczyć, że niektóre dobra, takie jak spadki czy darowizny nabyte wyłącznie przez jednego z małżonków, nie podlegają podziałowi.

Musisz też wiedzieć, że przed zawarciem związku małżeńskiego lub w jego trakcie istnieje możliwość zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej, która może zmieniać zasady majątkowe przewidziane przez Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy dla małżeństwa i umożliwi uregulowanie kwestii majątkowych według indywidualnych ustaleń małżonków.

Co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

Majątek wspólny małżonków to zbiór mienia, które zostało zgromadzone przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa. W skład majątku wspólnego wchodzą zarówno dobra ruchome, jak i nieruchome, a także prawa i obligacje. Zgodnie z polskim prawem do majątku wspólnego zalicza się między innymi dochody z pracy zawodowej, a także z tytułu najmu, dzierżawy, działań gospodarczych czy inwestycji. Do majątku wspólnego zalicza się również mienie, które zostało zakupione w czasie trwania małżeństwa.

Wyjątkiem od tej reguły są dobra i prawa, które zostały nabyte przez jednego z małżonków w drodze darowizny lub dziedziczenia lub takie, które zostały oznaczone jako odrębne w umowie przedmałżeńskiej.

W przypadku decyzji o rozwodzie lub separacji, warto zastanowić się nad sposobem podziału majątku wspólnego, który może zostać podzielony po tym jak nastąpi rozwód lub separacja albo gdy strony wcześniej wprowadziły ustrój rozdzielności majątkowej.

Majątek wspólny a majątek osobisty każdego z małżonków?

Majątek osobisty każdego z małżonków to zbiór mienia, które nie podlega podziałowi między małżonkami w trakcie rozwodu lub separacji. Zgodnie z polskim prawem do majątku osobistego zaliczają się m.in.: przedmioty osobiste, takie jak ubrania, biżuteria czy przedmioty codziennego użytku, a także prawa majątkowe, takie jak emerytura lub renta, które zostały nabyte przez jednego z małżonków przed zawarciem małżeństwa lub pochodzą z dziedziczenia lub darowizny.

Majątek osobisty obejmuje również mienie nabyte przez małżonka w drodze dziedziczenia lub darowizny w trakcie trwania małżeństwa, jeśli zostało to wyraźnie określone w testamencie lub umowie darowizny jako majątek odrębny. Warto jednak pamiętać, że granice między majątkiem odrębnym a majątkiem wspólnym mogą być czasami niejednoznaczne i będą wymagały szczegółowej analizy przez Sąd w indywidualnych przypadkach. Ostatecznie, majątek osobisty każdego z małżonków jest chroniony przez prawo i nie będzie podlegał podziałowi między małżonkami w przypadku rozwodu lub separacji.

Majatek wspolny

W jaki sposób można dokonać podziału majątku?

Podział majątku może zostać dokonany na kilka sposobów, w zależności od sytuacji życiowej i preferencji małżonków. W przypadku rozwodu orzeczonego przez Sąd, to właśnie Sąd zgodnie z brzmieniem przepisów winien decydować o podziale majątku na podstawie zgłoszonych przez strony roszczeń. W praktyce Sąd orzekający rozwód lub separację oddala wnioski o podział majątku, jako przedłużające postępowanie. Jest to zasadne, ponieważ w praktyce czekanie na ustalenie wartości dóbr wchodzących w skład majątku jest długotrwałe.

Strony zawsze mają możliwość przedstawienia swoich propozycji podziału i próby osiągnięcia porozumienia w tej kwestii. Rozwiązaniem jest zawarcie porozumienia co do zasad podziału, w którym małżonkowie mogą określić podział majątku w sposób zgodny z ich oczekiwaniami i umówią się na konkretne zasady.

Zarówno w przypadku podziału przez Sąd, jak poprzez pozasądowe porozumienie stron, ważne jest, aby podział był przeprowadzony w sposób sprawiedliwy i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Co sąd bierze pod uwagę przy podziale majątku?

Jeśli małżonkowie nie osiągną porozumienia co do podziału majątku, podczas podziału Sąd weźmie pod uwagę różne czynniki, które ostatecznie wpłyną na decyzję Sądu o podziale. Przede wszystkim brane pod uwagę są dobra majątkowe małżonków, ich wartość oraz sposób ich nabycia. Sąd weźmie również pod uwagę sytuację życiową każdej ze stron.

Ważnym czynnikiem jest także czas trwania małżeństwa oraz sytuacja rodzinna małżonków, a zwłaszcza potrzeby związane z wychowaniem i utrzymaniem dzieci. W przypadku, gdy jedna ze stron ma trudności finansowe, np. z powodu choroby, bezrobocia czy innego kryzysu, Sąd może zdecydować o przysługującej jej większej części majątku. W przypadku, gdy małżonkowie posiadają wiele nieruchomości lub udziałów w spółkach, Sąd bierze pod uwagę celowość podziału i jego skutki praktyczne, aby uniknąć naruszania prawidłowego funkcjonowania tych dóbr. W każdym przypadku podział majątku jest indywidualnie rozpatrywany przez Sąd i jego decyzja powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami uczciwości i sprawiedliwości.

Czym jest intercyza i kiedy można jej dokonać?

Intercyza to umowa, którą zawierają małżonkowie przed zawarciem małżeństwa lub w trakcie jego trwania w celu uregulowania swojego majątku (majątkowa umowa małżeńska).

Intercyza może być zawarta przed ślubem lub w trakcie trwania małżeństwa. W Polsce intercyza wymaga formy aktu notarialnego, czyli musi zostać zawarta w obecności notariusza i podpisana przez obie strony. W celu uniknięcia wątpliwości co do treści umowy, warto skorzystać z pomocy prawnika.

Główną korzyścią z zawarcia intercyzy jest wprowadzenie ustroju rozdzielności majątkowej do przyszłego związku małżeńskiego oraz uniknięcie nieporozumień co do zasad gromadzenia majątku, a w konsekwencji – kłopotów co do podziału majątku w przypadku rozwodu lub separacji. Intercyza pozwala na uregulowanie kwestii majątkowych w sposób indywidualny i dostosowany do potrzeb małżonków. Warto jednak pamiętać, że intercyza nie może naruszać praw osób trzecich, a także musi być zgodna z zasadami moralności i porządku publicznego.

Intercyza akt notarialny

Jakie udziały w majątku wspólnym ma każdy z małżonków?

W przypadku małżeństwa, w którym nie została zawarta umowa majątkowa (tzw. intercyza), każdy z małżonków ma w składzie majątku wspólnego równy udział. Oznacza to, że każdy z małżonków jest właścicielem połowy całego majątku nabytego w trakcie trwania małżeństwa, chyba że udowodni, że dany przedmiot stanowi jego majątek osobisty. Dzieje się tak, ponieważ w Polsce obowiązuje zasada równości małżonków w zakresie majątku wspólnego.

W przypadku podziału majątku wspólnego w wyniku rozwodu lub separacji, każdy z małżonków otrzymuje po połowie majątku, chyba że małżonkowie postanowią inaczej lub Sąd uzna, że podział w inny sposób jest bardziej uzasadniony.

Warto jednak pamiętać, że w praktyce wyznaczenie udziałów w majątku wspólnym może być skomplikowane, szczególnie jeśli w trakcie trwania małżeństwa doszło do wielu transakcji majątkowych, nabyć lub zbyć zostało wiele przedmiotów, a także w przypadku, gdy jeden z małżonków prowadził działalność gospodarczą. Wówczas dokładne ustalenie majątku i udziałów każdego z małżonków wymaga szczegółowej analizy przez Sąd, w jeszcze przed podziałem sądowym przez prawnika.

Umowny podział majątku wspólnego

Umowny podział majątku wspólnego to proces dzielenia majątku nabytego przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa poza drogą postępowania sądowego. Ten rodzaj podziału nie wymaga interwencji Sądu, ponieważ opiera się na porozumieniu między małżonkami, którzy ustalają, jak mają podzielić majątek. Małżonkowie mogą samodzielnie zdecydować o podziale nieruchomości, samochodów, oszczędności, inwestycji i innych aktywów. Warto jednak pamiętać, że umowny podział wymaga szczerej i otwartej komunikacji między małżonkami, ponieważ ma na celu znalezienie sprawiedliwego i zrównoważonego rozwiązania dla obu stron. W przypadku sporów lub nieporozumień w trakcie umownego podziału majątku, warto skorzystać z pomocy prawnika, który może pomóc w rozwiązaniu problemów i osiągnięciu porozumienia między małżonkami.

Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym

Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym to proces, w którym małżonkowie decydują o tym, jak mają podzielić majątek zgromadzony w trakcie małżeństwa w sposób nierówny. Może to wynikać z różnych przyczyn, takich jak różnice w wysokości zarobków, wkład w wychowanie dzieci czy też inwestycje jednego z małżonków w rozwój firmy lub nieruchomości. W takiej sytuacji, małżonkowie mogą ustalić, że jeden z nich otrzyma większy udział w majątku wspólnym, aby uwzględnić jego wkład lub poświęcenia w trakcie małżeństwa. Takie rozwiązanie wymaga szczerej i otwartej rozmowy między małżonkami, a także dokładnego przeanalizowania ich sytuacji finansowej i majątkowej. Warto jednak pamiętać, że ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym może być skomplikowane i wymagać pomocy prawnika, aby upewnić się, że proces ten jest zgodny z prawem i nie stwarza nieprzewidzianych konsekwencji w przyszłości.

Nierowny podzial majatku

Kiedy sąd może ustalić nierówny podział majątku wspólnego?

Sąd może ustalić nierówny podział majątku wspólnego w przypadku, gdy zwykły podział 50/50 byłby niesprawiedliwy dla jednej ze stron. Przyczyną takiej sytuacji może być na przykład to, że jeden z małżonków wniósł większy wkład finansowy lub poświęcenie w trakcie małżeństwa. Sąd może również uwzględnić sytuację, w której jedno z małżonków pozostaje w trudnej sytuacji finansowej, na przykład z powodu choroby lub utraty pracy. W takiej sytuacji sąd może zdecydować, że nierówny podział majątku jest uzasadniony, aby zagwarantować sprawiedliwy podział aktywów między małżonkami. Warto jednak pamiętać, że proces sądowy jest zazwyczaj bardziej czasochłonny niż umowny podział majątku, dlatego warto rozważyć tę opcję dopiero w ostateczności, gdy nie można osiągnąć porozumienia z drugą stroną w sposób pokojowy.

Czy rozwód z orzeczeniem o winie ma znaczenie przy podziale majątku?

W większości państw rozwód z orzeczeniem o winie nie ma bezpośredniego wpływu na podział majątku wspólnego. W takim przypadku to kryteria ekonomiczne są decydujące dla podziału majątku, a nie powód, z jakiego małżeństwo zostało rozwiązane. Jedynie w niektórych sytuacjach, takich jak na przykład materialne oszustwo i w konsekwencji orzeczenie o winie małżonka, który dopuścił się oszustwa, może wpłynąć na podział majątku poprzez uwzględnienie straty finansowej, jaką poniosła jedna ze stron. Jednak w większości przypadków rozwód z orzeczeniem o winie nie ma wpływu na podział majątku, ponieważ Sądy orzekające o podziale majątku (Sądy Rejonowe) zajmują się jedynie sprawami majątkowymi i mają na celu zapewnienie uczciwego i sprawiedliwego podziału majątku między małżonków. Warto jednak pamiętać, że orzeczenie o winie może wpłynąć na inne aspekty rozwodu, takie jak zasadność i wysokość alimentów, dlatego warto skonsultować się z adwokatem, aby uzyskać informacje na temat swoich praw i obowiązków w takiej sytuacji.

Co to jest zakotwiczenie i dlaczego może być groźne w sprawie rodzinnej?

Zdarza się, że w obawie przed niekorzystnym dla siebie podziałem majątku jedno z małżonków wykorzystuje tzw. zakotwiczenie. Jest to szereg działań, w których jedna ze stron w sprawie rozwodowej czy separacyjnej wykorzystuje strategię opóźniania postępowania, aby uzyskać korzyść w wyniku opóźnienia lub odwleczenia decyzji Sądu orzekającego o rozwodzie lub separacji, z uwagi na odsunięcie w czasie możliwości podziału majątku. Musisz wiedzieć, że przy ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej podział majątku będzie możliwy dopiero wówczas, gdy Sąd orzeknie rozwód lub separację, jeśli strony nie zgodziły się na ustanowienie wcześniej rozdzielności majątkowej. Oznacza to, że jedna ze stron w celu osiągnięcia swojego celu – niemożności podziału majątku, podejmuje szereg działań, takich jak ciągłe składanie nowych dowodów, zastrzeżeń do opinii biegłych czy środków odwoławczych, aby opóźnić postępowanie i zyskać na czasie. Zakotwiczenie może być stosowane w celu wywarcia presji na drugą stronę, przesłonięcia prawdziwego stanu faktycznego lub po prostu w celu opóźnienia decyzji Sądu i podziału majątku.

Zakotwiczenie może być groźne w sprawach rodzinnych, ponieważ w takich sytuacjach czas jest często kluczowy. Przykładowo, w sprawie rozwodowej, opóźnienie decyzji Sądu może spowodować dalsze napięcia między małżonkami, pogorszenie sytuacji finansowej lub emocjonalnej, a także wpłynąć na dalsze decyzje związane z podziałem majątku czy też ustaleniem opieki nad dziećmi. Dlatego też, gdy jeden z małżonków próbuje zakotwiczyć postępowanie, warto zwrócić się do adwokata, aby jak najszybciej rozwiązać sprawę. Sądy w większości krajów są wyposażone w mechanizmy, które pozwalają uniknąć opóźnień i zapewnić, że postępowanie toczy się sprawnie i w sposób efektywny, aby jak najlepiej chronić interesy wszystkich stron.

Podzial majatku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie – 10 wskazówek:

Oto 10 wskazówek, jak nie dać się przy podziale majątku:

  1. Przygotuj się wcześniej – zanim rozpoczniesz proces podziału, warto zdobyć wiedzę na temat swoich praw i obowiązków. Skonsultuj się z prawnikiem, aby uzyskać pełen obraz swojej sytuacji.
  2. Bądź realistą – nie oczekuj, że otrzymasz wszystko, czego pragniesz, załóż pewien margines błędu. 
  3. Zbieraj dokumenty – poszukaj i zgromadź wszystkie dokumenty dotyczące twojego majątku, w tym dokumenty dotyczące nieruchomości, pojazdów, kont bankowych, polis ubezpieczeniowych, funduszy, posiadanych akcji czy udziałów itp.
  4. Uważaj na ukrywanie majątku – jedna ze stron może próbować ukryć swoje aktywa lub zaniżyć ich wartość. Sprawdź uważnie wszystkie dokumenty i zwróć uwagę na ewentualne nieścisłości.
  5. Nie podejmuj pochopnych decyzji – nie podejmuj decyzji, zanim dokładnie nie zrozumiesz skutków swoich działań. Warto skonsultować się z adwokatem lub ekspertem z zakresu szacowania wartości nieruchomości lub ruchomości, aby uzyskać pomoc w podejmowaniu decyzji.
  6. Zachowaj spokój – unikaj kłótni i niekontrolowanych emocji. W sytuacji, gdy jesteś poddany stresowi, czasem ciężko jest zachować spokój, ale warto starać się podejść do sprawy w sposób opanowany.
  7. Uważaj na nieuczciwe propozycje – pamiętaj, że druga strona może próbować zaproponować ci nieuczciwe warunki. Nie daj się oszukać i zawsze zastanów się, czy proponowane rozwiązanie jest dla ciebie korzystne.
  8. Przygotuj listę swoich priorytetów – przed rozpoczęciem negocjacji z drugą stroną, zastanów się, co dla ciebie jest najważniejsze i postaraj się zdefiniować swoje cele, załóż pewien margines błędu.
  9. Uważaj na nieporozumienia – podział majątku to skomplikowany proces, który może prowadzić do nieporozumień między stronami. Upewnij się, że wszystkie warunki są jasne i zrozumiałe dla obu stron.
  10. Staraj się porozumieć – w sytuacji, gdy jest to możliwe, warto starać się porozumieć z drugą stroną w sposób pokojowy i wypracować rozwiązanie, które będzie korzystne dla obu stron.

Potrzebujesz pomocy adwokata? Masz trudny rozwód?

W przypadku trudnego rozwodu lub podziału majątku warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata. Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych GGK może pomóc Ci zrozumieć swoje prawa i obowiązki oraz przedstawi Ci różne opcje i strategie w celu osiągnięcia jak najlepszego wyniku. Ponadto, nasi specjaliści mogą pomóc Ci w negocjacjach z drugą stroną i reprezentować Cię przed sądem. Kancelaria posiada kontakt do sprawdzonych specjalistów z różnych dziedzin, dzięki temu będziesz miał pewność, że twoje interesy są reprezentowane w sposób profesjonalny i skuteczny. Zapraszamy do kontaktu!

Kontakt

Potrzebujesz doradztwa

lub stałego wsparcia

prawnego?

Umów się na konsultacje +48 883 937 942