Blog

28.05.2021
Blog

Uzależnienie od hazardu – co ma wspólnego z prawem?

Sytuacja społeczna którą obecnie zastajemy, wskazuje na wzrost lub utrzymanie poziomu pojawiania się zjawisk uzależnienia od hazardu. Zauważamy, że jest to zjawisko szczególnie niebezpieczne, bo dotykające niejednokrotnie całych rodzin. Często, spotykając się z taką sytuacją, zastanawiamy się, w jaki sposób możemy pomóc bliskim osoby, która straciła kontrolę nad swoim postępowaniem, jak możemy zapobiec wyprzedawaniu majątku, zaciąganiu kolejnych długów, kiedy zobowiązania zaciągane przez osobę uzależnioną nie są skuteczne. Wpływa na to oczywiście szereg zagadnień prawnych, natomiast poniżej wskazujemy na te najbardziej praktyczne.

Rozdzielność majątkowa;

O rozdzielności majątkowej małżonków pisaliśmy już tutaj: https://ggk-kancelaria.pl/blog/intercyza-co-to-znaczy-rozdzielnosc-majatkowa-malzonkow/

Z punktu widzenia uzależnienia od hazardu szczególnie istotna będzie jednak przesłanka ważnych powodów, umożliwiająca ustanowienie rozdzielności majątkowej na drodze sądowej również wbrew woli jednego z małżonków (przymusowy ustrój majątkowy).

Czasem w przypadku np. wystąpienia separacji faktycznej, dowodzenie wystąpienia uzależnienia od hazardu może nawet nie być konieczne. Jeśli małżonek niezależnie od uzależnienia od hazardu, osiąga wysokie dochody, zasadne może być rozważenie rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków.

Należy jednak pamiętać o skutecznym informowaniu wierzycieli o powstaniu ustroju rozdzielności majątkowej, jeżeli nie będziemy w stanie udowodnić, że osoba trzecia wiedziała o zawarciu oraz rodzaju intercyzy, ryzykujemy, że egzekucja wobec małżonka będzie mogła być prowadzona, tak, jakby rozdzielność majątkowa w ogóle nie była ustanowiona.

Dlatego jeśli masz wiedzę o podmiotach, u których Twój małżonek/małżonka się zadłuża lub podmiotach urządzających gry hazardowe w których bierze udział, zasadnym może być poinformowanie ich w odpowiedni sposób o ustanowionej rozdzielności majątkowej.

Ubezwłasnowolnienie;

O ubezwłasnowolnieniu pisaliśmy już tutaj: https://ggk-kancelaria.pl/blog/ubezwlasnowolnienie-jak-to-wyglada/

W sytuacji, w której określona osoba traci zdolność do kierowania swoim postępowaniem, kiedy uzależnienie zaczyna nosić znamiona zaburzeń psychicznych, zasadnym może stać się rozważenie ubezwłasnowolnienia osoby uzależnionej, mając na względzie uniemożliwienie jej skutecznego udziału w grach hazardowych.

Powinniśmy w tym zakresie kierować się zawsze tylko dobrem osoby co do której rozważamy wniesienie wniosku o ubezwłasnowolnienie, myśląc tutaj o szkodach jakie osoba ubezwłasnowolniona może sobie wyrządzić wskutek braku świadomości swojego postępowania.

W przypadku, w którym osoba ubezwłasnowolniona lub częściowo ubezwłasnowolniona nadal będzie brała udział w grach hazardowych, zaciągane przez nią zobowiązania nie będą skuteczne, tym samym nie podlegając również egzekucji.

Mówiąc prościej, możliwe będzie unieważnienie zawartych przez nią zakładów, umożliwiając również późniejsze odzyskanie zainwestowanych w nie środków.

Musimy jednak pamiętać o konieczności wcześniejszego podjęcia leczenia psychiatrycznego, bez którego sąd prawdopodobnie odrzuci nasz wniosek o ubezwłasnowolnienie.

Wady czynności prawnych;

Podobnie jak w przypadku przesłanek ubezwłasnowolnienia, kiedy już w Twoim domu zjawi się Wierzyciel chcący egzekwować długi Uzależnionego od hazardu.

Należy zastanowić się czy aby na pewno zobowiązania zaciągnięte przez Uzależnionego nie są obarczone wadą czynności prawnej.

Zgodnie bowiem z treścią art. 82 Kodeksu Cywilnego, cyt.

„Nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenia woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych.”

Możliwym może być więc, udowodnienie, że osoba, która zaciągała dane zobowiązania, znajdowała się w stanie wyłączającym świadome przedsięwzięcie decyzji.

Dlatego, nawet jeśli osoba uzależniona zaciągnęła długi, nie zawsze będą one podlegały egzekucji, wymaga to jednak podniesienia określonych zarzutów w toku procesu.

Legalność gry hazardowej;

Zgodnie z art. 21 ustawy o grach hazardowych, roszczenia związane z udziałem w grze hazardowej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

Dotyczy to jednak wyłącznie legalnych gier hazardowych na które określony podmiot uzyskał stosowne koncesje i zezwolenia, w przypadku ich braku, możemy sobie zadać pytanie czy rzeczywiście doszło do skutecznego zawarcia zakładów, jeśli po jednej ze stron występował podmiot który w istocie nie był uprawniony do urządzania gier hazardowych.

Stanowi to kolejny z zarzutów możliwych do podniesienia w celu odzyskania środków przeznaczonych przez uzależnionego na udział w grach hazardowych.

Kontakt

Potrzebujesz doradztwa

lub stałego wsparcia

prawnego?

Umów się na konsultacje +48 883 937 942